Umhverfisráðuneyti

615/1999

Reglugerð um takmörkun á markaðssetningu lampaolíu, skrautmuna, leikfanga og spaug- eða gabbvarnings með tilteknum efnum - Brottfallin

REGLUGERÐ

um takmörkun á markaðssetningu lampaolíu, skrautmuna,

leikfanga og spaug- eða gabbvarnings með tilteknum efnum.

Markmið og gildissvið.

1. gr.

Markmið reglugerðarinnar er að koma í veg fyrir eða takmarka framleiðslu, innflutning eða dreifingu lampaolíu, leikfanga, skrautmuna og spaug- eða gabbvarnings sem innihalda tiltekin efni.

Skrautmunir og olíulampar.

2. gr.

Óheimilt er að framleiða, flytja inn eða dreifa skrautmunum sem í eru efni í vökvaformi sem flokkast hættuleg, skv. reglugerð nr. 236/19901), og ætluð eru til að ná fram ljós- eða litaáhrifum með mismunandi fösum. Dæmi um slíka hluti eru skrautlampar og öskubakkar.

3. gr.

Óheimilt er að framleiða, flytja inn eða dreifa olíu, sem nota má sem eldsneyti á lampa, ef hún inniheldur ilm- eða litarefni og er í umbúðum sem eru minni en 15 lítrar þegar hún flokkast hættuleg og skal merkt með hættusetningunni H65 "Getur valdið lungnaskaða við inntöku" skv. reglugerð nr. 236/1990.

4. gr.

Umbúðir lampaolíu sem heimilt er að markaðssetja skulu, auk annarra lögbundinna merkinga, merktar með eftirfarandi áletrun með skýru og óafmáanlegu letri: "Geymið lampa sem fylltir eru með þessum vökva þar sem börn ná ekki til". Umbúðirnar skulu búnar öryggislokum sem börn geta ekki opnað, sbr. reglugerð nr. 609/1997, um öryggislok og áþreifanlega viðvörun.

5. gr.

Óheimilt er að selja eða dreifa á almennum markaði í úðabrúsum efnablöndum sem flokkast sem eldfimar, mjög eldfimar eða afar eldfimar, skv. reglugerð nr. 236/1990, ef þær eru ætlaðar til skemmtunar eða skreytinga fyrir almenning, t.d. glimmer, gervisnjór, skrautflögur og skrautlöður.

Umbúðir efnavöru sem tilgreind er í 1. mgr. og leyfð er til faglegra nota skulu, auk annarra lögbundinna merkinga, merktar með eftirfarandi áletrun með skýru og óafmáanlegu letri: "Notist aðeins af fagfólki".

Leikföng og leikir.

6. gr.

Óheimilt er að framleiða, flytja inn, eða dreifa spilum eða leikjum sem ætluð eru fyrir einn eða fleiri þátttakendur ef í þeim eru efni eða efnablöndur í vökvaformi sem flokkast hættuleg skv. reglugerð nr. 236/1990.

7. gr.

Óheimilt er að framleiða, flytja inn eða dreifa leikföngum sem innihalda bensen (CAS- nr.2) 71-43-2) ef styrkur óbundins bensens er meiri en 5 mg/kg miðað við þyngd leikfangsins eða hluta þess.

Spaug- og gabbvarningur.

8. gr.

Óheimilt er að framleiða, flytja inn, selja eða nota efni eða efnablöndur í vökvaformi, sem flokkast hættuleg skv. reglugerð nr. 236/1990, í spaug- eða gabbvarning, t.d. í hnerriduft eða fýlubombur. Enn fremur eru eftirtalin efnasambönd og efni unnin úr náttúruafurðum óheimil til slíkra nota:

-

duft úr sápuberki (Quillaja saponaria) ásamt afleiðum þess sem innihalda saponín,

-

duft úr rótum Helleborus viridis (fjallaskuggi) og Helleborus niger (jólarós),

-

duft úr rótum Veratrum album (hvít hnerrarót) og Veratrum nigrum (svört hnerrarót),

-

viðarduft (sag),

 

 

-

bensidín

CAS- nr.

92-87-5,

-

bensidínafleiður,

 

 

-

o-nítróbensaldehýð

CAS- nr.

552-89-6,

-

ammóníumsúlfíð

CAS- nr.

12135-76-1,

-

ammóníumvetnissúlfíð

CAS- nr.

12124-99-1,

-

ammóníumfjölsúlfíð

CAS- nr.

12259-92-6,

-

rokgjarnir esterar brómediksýru:

 

 

 -

metýlbrómasetat

CAS- nr.

96-32-2,

 -

etýlbrómasetat

CAS- nr.

105-36-2,

 -

própýlbrómasetat

CAS- nr.

35223-80-4,

 -

bútýlbrómasetat

CAS- nr.

18991-98-5.

Eftirlit, viðurlög og gildistaka.

9. gr.

Heilbrigðiseftirlit sveitarfélaga, undir yfirumsjón Hollustuverndar ríkisins, hefur eftirlit með framkvæmd reglugerðar þessarar.

10. gr.

Um mál er rísa kunna út af brotum á reglum þessum fer að hætti opinberra mála. Um viðurlög fer samkvæmt ákvæðum laga nr. 52/1988, um eiturefni og hættuleg efni, ásamt síðari breytingum, nema þyngri refsing liggi fyrir samkvæmt öðrum lögum.

11. gr.

Reglugerð þessi er sett með stoð í lögum nr. 52/1988, um eiturefni og hættuleg efni, ásamt síðari breytingum, sbr. einnig lög nr. 7/1998, um hollustuhætti og mengunarvarnir. Höfð er hliðsjón af ákvæðum 4. tl., XV. kafla, II. viðauka samningsins um Evrópskt efnahagssvæði (tilskipun 76/769/EBE um samræmingu ákvæða í lögum og stjórnsýslufyrirmælum aðildarríkjanna varðandi takmörkun á sölu og notkun tiltekinna skaðlegra efna og efnablandna, eins og henni er breytt með tilskipunum 79/663/EBE, 82/806/EBE, 83/264/EBE, 89/677/EBE, 94/48/EB og 97/64/EB).

Reglugerðin öðlast þegar gildi. Frá sama tíma fellur úr gildi reglugerð nr. 694/1994, um takmörkun við framleiðslu, notkun og innflutningi leikfanga, skrautmuna og spaug- eða gabbvarnings sem innihalda tiltekin efni.

Umhverfisráðuneytinu, 16. september 1999.

Siv Friðleifsdóttir.

Magnús Jóhannesson.


Þetta vefsvæði byggir á Eplica