Umhverfisráðuneyti

810/1999

Reglugerð um skrá yfir spilliefni og annan úrgang - Brottfallin

810/1999
REGLUGERÐ
um skrá yfir spilliefni og annan úrgang.


1. gr.

1.1 Reglugerð þessi gildir um úrgang. Eftirtaldir viðaukar fylgja henni:

I. viðauki: Skrá yfir úrgang, þ. á m. spilliefni og eru þau merkt með stjörnu * í skránni,

II. viðauki: Flokkar úrgangs,

III. viðauki: Eiginleikar sem gera úrgang hættulegan,

IV. viðauki: Förgunaraðgerðir,

V. viðauki: Aðgerðir sem leitt gætu til nýtingar.


2. gr.

2.1 Reglugerð þessi er sett samkvæmt ákvæðum 5. gr. laga nr. 7/1998 um hollustuhætti og mengunarvarnir og að höfðu samráði við Samband íslenskra sveitarfélaga hvað varðar skyldur sveitarfélaga, sbr. ákvæði 3. mgr. 9. gr. laganna.

2.2 Reglugerðin er sett með hliðsjón af tölul. 26, 27, 32a, 32aa og 32ab í XX. viðauka við EES-samninginn (tilskipun 75/442/EBE, sbr. 91/156/EBE, ákvörðun 94/3/EB og ákvörðun 96/350/EB, tilskipun 75/439/EBE, sbr. 87/101/EBE, tilskipun 91/689/EBE, sbr. 94/31/ EB, og ákvörðun 94/904/EB).

2.3 Reglugerðin öðlast gildi við birtingu.


Umhverfisráðuneytinu, 29. október 1999.


Siv Friðleifsdóttir.
Magnús Jóhannesson.I. VIÐAUKI
Skrá yfir spilliefni og annan úrgang.
1. Úrgangurinn er auðkenndur með sex stafa númerum, í þremur tveggja stafa dálkum. Úrgangsflokkar eru auðkenndir með númerum frá 1 til 20 í fyrsta dálki. Undirflokkar eru auðkenndir með númerum í öðrum dálki.
2. Skráin er ekki tæmandi og verður endurskoðuð reglulega.
3. Efni eða hlutur sem tilgreindur er í skránni þarf ekki í öllum tilvikum að vera úrgangur. Það telst einungis vera úrgangur þegar skilgreining um úrgang á við, í samræmi við reglugerð þar að lútandi.

Úrgangur sem í skránni er auðkenndur með stjörnu * og annar úrgangur sem hefur einn eða fleiri eiginleika sem tilgreindir eru í III. viðauka eru spilliefni.

A. Yfirlit yfir gerðir úrgangs.

Númer Gerðir úrgangs
01 00 00 Úrgangur frá jarðefnagreftri, námuvinnslu, úrvinnslu og annarri meðferð steinefna og grjótnámi
02 00 00 Úrgangur frá landbúnaði, garðyrkju, veiðum, fiskveiðum, vatns- og sjávareldi og matvælaiðnaði og -vinnslu
03 00 00 Úrgangur frá timburvinnslu og framleiðslu á pappír, pappa, trjákvoðu, viðarþiljum og húsgögnum
04 00 00 Úrgangur frá leður- og textíliðnaði
05 00 00 Úrgangur frá jarðolíuhreinsun, hreinsun á jarðgasi og hitasundrun kola
06 00 00 Úrgangur frá ólífrænum efnaferlum
07 00 00 Úrgangur frá lífrænum efnaferlum
08 00 00 Úrgangur frá framleiðslu, lögun, dreifingu og notkun á efnum til húðunar (málning, lökk, glerkennd smeltlökk), lími, þéttiefnum og prentlitum
09 00 00 Úrgangur frá ljósmyndaiðnaði
10 00 00 Ólífrænn úrgangur frá varmaferlum
11 00 00 Ólífrænn úrgangur með málmum frá málmvinnslu og húðun málma; og frá vökvavinnslu málma sem innihalda ekki járn
12 00 00 Úrgangur frá mótun og yfirborðsmeðferð málma og plastefna með hand- eða vélarafli
13 00 00 Olíuúrgangur og aðrir vökvar (nema neysluolíur, 05 00 00 og 12 00 00)
14 00 00 Úrgangur frá lífrænum efnum sem notuð eru sem leysar (nema 070000 og 080000)
15 00 00 Umbúðir; íseyg efni, þurrkur, síunarefni og hlífðarfatnaður sem eru ekki tilgreind með öðrum hætti
16 00 00 Úrgangur sem er ekki tilgreindur með öðrum hætti í skránni
17 00 00 Úrgangur frá byggingar- og niðurrifsstarfsemi (vegagerð innifalin)
18 00 00 Úrgangur frá heilsuvernd manna og dýra og viðkomandi rannsóknum (undanskilinn er úrgangur frá eldhúsum og veitingahúsum sem ekki tengist heilsuvernd)
19 00 00 Úrgangur frá sorpeyðingarstöðvum, skólphreinsistöðvum og vatnsveitum
20 00 00 Úrgangur frá sveitarfélögum og svipaður úrgangur frá verslunarstöðum, úr iðnaði og frá stofnunum, að meðtöldum flokkuðum úrgangi
B. Skrá yfir úrgang.

01 00 00 Úrgangur frá jarðefnagreftri, námuvinnslu, úrvinnslu og annarri meðferð steinefna og grjótnámi
01 01 00 úrgangur frá námugreftri
01 01 01 úrgangur frá námugreftri málmefna
01 01 02 úrgangur frá námugreftri annarra efna en málma
01 02 00 úrgangur frá úrvinnslu námuefna
01 02 01 úrgangur frá úrvinnslu málmefna
01 02 02 úrgangur frá úrvinnslu annarra efna en málmefna
01 03 00 úrgangur frá frekari vinnslu eða efnavinnslu málmefna
01 03 01 úrkast
01 03 02 ryk og salli
01 03 03 rauð leðja frá áloxíðframleiðslu
01 03 99 úrgangur sem er ekki tilgreindur með öðrum hætti
01 04 00 úrgangur frá frekari vinnslu eða kemískri vinnslu annarra efna en málma
01 04 01 úrgangsmöl og grjótmulningur
01 04 02 úrgangssandur og leir
01 04 03 ryk og salli
01 04 04 úrgangur frá vinnslu pottösku og steinsalts
01 04 05 úrgangur frá þvotti og hreinsun námuefna
01 04 06 úrgangur frá steinhöggi og -sögun
01 04 99 úrgangur sem er ekki tilgreindur með öðrum hætti
01 05 00 leðja og annar úrgangur frá borunum
01 05 01 leðja og úrgangur sem inniheldur olíu
01 05 02 leðja og úrgangur sem inniheldur barít
01 05 03 leðja og úrgangur sem inniheldur klóríð
01 05 04 leðja og úrgangur frá borunum eftir vatni
01 05 99 úrgangur sem er ekki tilgreindur með öðrum hætti

02 00 00 Úrgangur frá landbúnaði, garðyrkju, veiðum, fiskveiðum, vatns- og sjávareldi og matvælaiðnaði og -vinnslu
02 01 00 úrgangur úr frumframleiðslu
02 01 01 eðja frá þvotti og hreinsun
02 01 02 úrgangur af dýravefjum
02 01 03 úrgangur af plöntuvefjum
02 01 04 plastúrgangur (annar en umbúðir)
* 02 01 05 efnaúrgangur frá landbúnaði
02 01 06 dýrasaur, hland og mykja (þar með talinn hálmur), frárennsli, safnað og meðhöndlað sérstaklega
02 01 99 úrgangur sem er ekki tilgreindur með öðrum hætti
02 02 00 úrgangur frá meðferð og vinnslu kjöts, fisks og annarra matvæla úr dýraríkinu
02 02 01 eðja frá þvotti og hreinsun
02 02 02 úrgangur af dýravefjum
02 02 03 efni sem eru óheppileg til neyslu eða vinnslu
02 02 04 eðja frá hreinsun skólps sem fellur til á staðnum
02 02 99 úrgangur sem er ekki tilgreindur með öðrum hætti
02 03 00 úrgangur frá meðferð og vinnslu ávaxta, grænmetis, korns, matarolíu, kakós, kaffis og tóbaks; niðursuða; tóbaksvinnsla
02 03 01 eðja frá þvotti, hreinsun, afhýðingu, aðskilnaði í skilvindu og skiptingu
02 03 02 úrgangur frá rotvarnarefnum
02 03 03 úrgangur frá úrdrætti með leysum
02 03 04 efni sem eru óheppileg til neyslu eða vinnslu
02 03 05 eðja frá hreinsun skólps sem fellur til á staðnum
02 03 99 úrgangur sem er ekki tilgreindur með öðrum hætti
02 04 00 úrgangur frá sykurvinnslu
02 04 01 óhreinindi frá hreinsun og þvotti á rófum
02 04 02 kalsíum karbónat sem uppfyllir ekki gæðakröfur
02 04 03 eðja frá hreinsun skólps sem fellur til á staðnum
02 04 99 úrgangur sem er ekki tilgreindur með öðrum hætti
02 05 00 úrgangur úr mjólkuriðnaði
02 05 01 efni sem eru óheppileg til neyslu eða vinnslu
02 05 02 eðja frá hreinsun skólps sem fellur til á staðnum
02 05 99 úrgangur sem er ekki tilgreindur með öðrum hætti
02 06 00 úrgangur frá bökunar- og sælgætisiðnaði
02 06 01 efni sem eru óheppileg til neyslu eða vinnslu
02 06 02 úrgangur frá rotvarnarefnum
02 06 03 eðja frá hreinsun skólps sem fellur til á staðnum
02 06 99 úrgangur sem er ekki tilgreindur með öðrum hætti
02 07 00 úrgangur frá framleiðslu áfengra og óáfengra drykkja (fyrir utan kaffi, te og kakó)
02 07 01 úrgangur frá þvotti, hreinsun og vélskurði hráefnisins
02 07 02 úrgangur frá eimingu vínanda
02 07 03 úrgangur frá kemískri meðferð
02 07 04 efni sem eru óhæf til neyslu eða vinnslu
02 07 05 eðja frá hreinsun skólps sem fellur til á staðnum
02 07 99 úrgangur sem er ekki tilgreindur með öðrum hætti

03 00 00 Úrgangur frá timburvinnslu og framleiðslu á pappír, pappa, trjákvoðu, viðarþiljum og húsgögnum
03 01 00 úrgangur frá timburvinnslu og framleiðslu á viðarþiljum og húsgögnum
03 01 01 úrgangsbörkur og -korkur
03 01 02 sag
03 01 03 spænir, bútar, ónýtt timbur/kurl/borð/spónn
03 01 99 úrgangur sem er ekki tilgreindur með öðrum hætti
03 02 00 úrgangur frá viðarvarnarefnum
* 03 02 01 lífræn viðarvarnarefni án halógena
* 03 02 02 klórlífræn viðarvarnarefni
* 03 02 03 málmlífræn viðarvarnarefni
* 03 02 04 ólífræn viðarvarnarefni
03 03 00 úrgangur frá framleiðslu og vinnslu trjákvoðu, pappírs og pappa
03 03 01 börkur
03 03 02 basísk eðja (frá meðhöndlun á svartlút)
03 03 03 eðja frá bleikingu með hýpóklórít og klórgasi
03 03 04 eðja frá annars konar bleikingu
03 03 05 eðja frá hreinsun prentsvertu úr endurvinnslupappír
03 03 06 eðja frá trefjaefnum og pappír
03 03 07 úrkast úr endurvinnslu pappírs og pappa
03 03 99 úrgangur sem er ekki tilgreindur með öðrum hætti

04 00 00 Úrgangur frá leður- og textíliðnaði
04 01 00 úrgangur frá leðuriðnaði
04 01 01 úrgangur af sköfun og meðhöndlun með kalki
04 01 02 kalkúrgangur
* 04 01 03 úrgangur frá fituhreinsun sem inniheldur leysa, án vökvafasa
04 01 04 sútunarvökvi sem inniheldur króm
04 01 05 sútunarvökvi án króms
04 01 06 eðja sem inniheldur króm
04 01 07 eðja án króms
04 01 08 úrgangur úr sútuðu leðri (þynnur, afrakstur, afskurðir, fægiduft) sem inniheldur króm
04 01 09 úrgangur frá úrvinnslu og lokavinnslu
04 01 99 úrgangur sem er ekki tilgreindur með öðrum hætt
04 02 00 úrgangur frá textíliðnaði
04 02 01 úrgangur frá óunnum textíltrefjum og öðrum náttúrulegum trefjaefnum, aðallega úr jurtum
04 02 02 úrgangur frá óunnum textíltrefjum, aðallega af dýrum
04 02 03 úrgangur frá óunnum textíltrefjum, aðallega úr tilbúnum efnum eða gerviefnum
04 02 04 úrgangur frá óunnum blönduðum textíltrefjum áður en spunnið er og ofið úr þeim
04 02 05 úrgangur frá unnum textíltrefjum, aðallega úr jurtum
04 02 06 úrgangur frá unnum textíltrefjum, aðallega af dýrum
04 02 07 úrgangur frá unnum textíltrefjum, aðallega úr tilbúnum efnum eða gerviefnum
04 02 08 úrgangur frá unnum, blönduðum textíltrefjum
04 02 09 úrgangur frá samsettum efnum (mettuðum textílefnum, teygjuefnum, plastefnum)
04 02 10 lífræn efni úr náttúrulegri framleiðslu (t.d. fita, vax)
* 04 02 11 úrgangur frá úrvinnslu og lokavinnslu sem inniheldur halógena
04 02 12 úrgangur án halógens frá úrvinnslu og lokavinnslu
04 02 13 leysilitir og dreifulitir
* 04 02 98 leysilitir og dreifulitir sem innihalda hættuleg efni
04 02 99 úrgangur sem er ekki tilgreindur með öðrum hætti

05 00 00 Úrgangur frá jarðolíuhreinsun, hreinsun á jarðgasi og hitasundrun kola
05 01 00 olíueðja og úrgangur í föstu formi
05 01 01 eðja frá hreinsun skólps sem fellur til á staðnum
05 01 02 eðja frá afseltumeðferð
* 05 01 03 eðja úr botni tanka
* 05 01 04 súr alkýleðja
* 05 01 05 olía sem lekið hefur út
05 01 06 eðja frá starfsemi í iðjuveri og viðhaldi búnaðar
* 05 01 07 súr tjara
* 05 01 08 önnur tjara
* 05 01 97 eðja frá hreinsun skólps sem fellur til á staðnum og inniheldur hættuleg efni
* 05 01 98 eðja frá starfsemi í iðjuveri og viðhaldi búnaðar sem inniheldur hættuleg efni
05 01 99 úrgangur sem er ekki tilgreindur með öðrum hætti
05 02 00 eðja og úrgangur í föstu formi án olíu
05 02 01 eðja frá vatni til hitaketils
05 02 02 úrgangur frá kælieiningum
05 02 99 úrgangur sem er ekki tilgreindur með öðrum hætti
05 03 00 notaðir hvatar
05 03 01 notaðir hvatar sem innihalda eðalmálma
05 03 02 aðrir notaðir hvatar
* 05 03 03 notaðir hvatar sem innihalda eða eru mengaðir af hættulegum efnum
05 04 00 notaður síunarleir
* 05 04 01 notaður síunarleir
05 05 00 úrgangur frá meðferð til að ná brennisteini úr olíu
05 05 01 úrgangur sem inniheldur brennistein
05 05 99 úrgangur sem er ekki tilgreindur með öðrum hætti
05 06 00 úrgangur frá hitasundrun kola
* 05 06 01 súr tjara
05 06 02 asfalt
* 05 06 03 önnur tjara
05 06 04 úrgangur frá kælieiningum
05 06 99 úrgangur sem er ekki tilgreindur með öðrum hætti
05 07 00 úrgangur frá hreinsun á jarðgasi
* 05 07 01 eðja sem inniheldur kvikasilfur
05 07 02 úrgangur sem inniheldur brennistein
05 07 99 úrgangur sem er ekki tilgreindur með öðrum hætti
05 08 00 úrgangur frá endurvinnslu á olíu
* 05 08 01 notaður síunarleir
* 05 08 02 súr tjara
* 05 08 03 önnur tjara
* 05 08 04 úrgangsvatn frá endurvinnslu á olíu
05 08 99 úrgangur sem er ekki tilgreindur með öðrum hætti

06 00 00 Úrgangur frá ólífrænum efnaferlum
06 01 00 sýrulausnir
* 06 01 01 brennisteinssýra og brennisteinstvísýrlingur
* 06 01 02 saltsýra
* 06 01 03 flúorsýra
* 06 01 04 fosfórsýra og fosfórsýrlingur
* 06 01 05 saltpéturssýra og saltpéturssýrlingur
* 06 01 99 úrgangur sem er ekki tilgreindur með öðrum hætti
06 02 00 basískar lausnir
* 06 02 01 kalsíum hýdroxíð
* 06 02 02 natríum hýdroxíð
* 06 02 03 ammoníak
* 06 02 99 úrgangur sem er ekki tilgreindur með öðrum hætti
06 03 00 úrgangssölt og lausnir þeirra
06 03 01 karbónöt (önnur en 02 04 02 og 19 10 03)
06 03 02 saltlausnir sem innihalda súlfat, súlfít eða súlfíð
06 03 03 sölt sem innihalda súlfat, súlfít eða súlfíð
06 03 04 saltlausnir sem innihalda klóríð, flúoríð og önnur halíð
06 03 05 sölt sem innihalda klóríð, flúoríð og önnur halógenuð sölt
06 03 06 saltlausnir sem innihalda fosfat og skyld föst sölt
06 03 07 fosfat og skyld sölt
06 03 08 saltupplausnir sem innihalda nítrat og skyld efnasambönd
06 03 09 sölt sem innihalda nítríð (málmnítríð)
06 03 10 sölt sem innihalda ammóníum
* 06 03 11 sölt og lausnir sem innihalda sýaníð
06 03 12 sölt og saltlausnir sem innihalda lífræn efnasambönd
06 03 99 úrgangur sem er ekki tilgreindur með öðrum hætti
06 04 00 úrgangur sem inniheldur málma
06 04 01 málmoxíð
* 06 04 02 málmsölt (önnur en 06 03 00)
* 06 04 03 úrgangur sem inniheldur arsen
* 06 04 04 úrgangur sem inniheldur kvikasilfur
* 06 04 05 úrgangur sem inniheldur aðra þungmálma
06 04 99 úrgangur sem er ekki tilgreindur með öðrum hætti
06 05 00 eðja frá hreinsun skólps sem fellur til á staðnum
06 05 01 eðja frá hreinsun skólps sem fellur til á staðnum
* 06 05 02 eðja frá hreinsun skólps sem fellur til á staðnum og inniheldur hættuleg efni
06 06 00 úrgangur frá efnaferlum með brennisteinssamböndum (framleiðsla og umbreyting) og vinnslu til að ná brennisteini úr efnum
06 06 01 úrgangur sem inniheldur brennistein
06 06 99 úrgangur sem er ekki tilgreindur með öðrum hætti
06 07 00 úrgangur frá efnaferlum með halógensamböndum
* 06 07 01 úrgangur sem inniheldur asbest frá rafgreiningu
* 06 07 02 virkt kolefni úr klórframleiðslu
06 07 99 úrgangur sem er ekki tilgreindur með öðrum hætti
06 08 00 úrgangur frá framleiðslu kísils og kísilafleiða
06 08 01 úrgangur frá framleiðslu kísils og kísilafleiða
06 09 00 úrgangur frá efnaferlum með fosfór
06 09 01 fosfórgifs
06 09 02 fosfórgjall
06 09 99 úrgangur sem er ekki tilgreindur með öðrum hætti
06 10 00 úrgangur frá efnaferlum með köfnunarefni og úrgangur frá áburðarframleiðslu
06 10 01 úrgangur frá efnaferlum með köfnunarefni og úrgangur frá áburðarframleiðslu
06 11 00 úrgangur frá framleiðslu á ólífrænum dreifulitum og gruggunarefnum
06 11 01 gifs frá framleiðslu títandíoxíðs
06 11 99 úrgangur sem er ekki tilgreindur með öðrum hætti
06 12 00 úrgangur frá framleiðslu, notkun og endurmyndun hvata
06 12 01 notaðir hvatar sem innihalda eðalmálma
06 12 02 aðrir notaðir hvatar
* 06 12 03 notaðir hvatar sem innihalda eða eru mengaðir af hættulegum efnum
06 13 00 úrgangur frá öðrum ólífrænum efnaferlum
* 06 13 01 ólífræn varnarefni, lífskæð efni og viðarvarnarefni
* 06 13 02 notað virkt kolefni (annað en 06 07 02)
06 13 03 svertikol
06 13 99 úrgangur sem er ekki tilgreindur með öðrum hætti

07 00 00 Úrgangur frá lífrænum efnaferlum
07 01 00 úrgangur frá framleiðslu, lögun, dreifingu og notkun á lífrænum grunnefnum
* 07 01 01 vatnskenndir þvottavökvar og stofnlausnir
07 01 02 eðja frá hreinsun skólps sem fellur til á staðnum
* 07 01 03 lífrænir leysar, þvottavökvar og stofnlausnir sem innihalda halógena
* 07 01 04 aðrir lífrænir leysar, þvottavökvar og stofnlausnir
07 01 05 notaðir hvatar sem innihalda eðalmálma
07 01 06 aðrir notaðir hvatar
* 07 01 07 eimingarleifar og leifar úr efnahvörfum sem innihalda halógena
* 07 01 08 aðrar eimingarleifar og leifar úr efnahvörfum
* 07 01 09 síukökur og notuð íseyg efni sem innihalda halógena
* 07 01 10 aðrar síur, notuð íseyg efni
* 07 01 97 eðja frá hreinsun skólps sem fellur til á staðnum og inniheldur hættuleg efni
* 07 01 98 notaðir hvatar sem innihalda eða eru mengaðir af hættulegum efnum
07 01 99 úrgangur sem er ekki tilgreindur með öðrum hætti
07 02 00 úrgangur frá framleiðslu, lögun, dreifingu og notkun plastefna, gervigúmmís og gervitrefja
* 07 02 01 vatnsblandaðar þvottalausnir og stofnlausnir
07 02 02 eðja frá hreinsun skólps sem fellur til á staðnum
* 07 02 03 lífrænir leysar, þvottalausnir og stofnlausnir sem innihalda halógena
* 07 02 04 aðrir lífrænir leysar, lausnir og stofnlausnir
07 02 05 notaðir hvatar sem innihalda eðalmálma
07 02 06 aðrir notaðir hvatar
* 07 02 07 eimingarleifar, leifar úr efnahvörfum sem innihalda halógena
* 07 02 08 aðrar eimingarleifar og leifar úr efnahvörfum
* 07 02 09 síukökur og notuð íseyg efni sem innihalda halógena
* 07 02 10 aðrar síukökur, notuð íseyg efni
* 07 02 97 eðja frá hreinsun skólps sem fellur til á staðnum og inniheldur hættuleg efni
* 07 02 98 notaðir hvatar sem innihalda eða eru mengaðir af hættulegum efnum
07 02 99 úrgangur sem er ekki tilgreindur með öðrum hætti
07 03 00 úrgangur frá framleiðslu, lögun, dreifingu og notkun á lífrænum leysilitum og dreifulitum (annar en 06 11 00)
* 07 03 01 vatnsblandaðar þvottalausnir og stofnlausnir
07 03 02 eðja frá hreinsun skólps sem fellur til á staðnum
* 07 03 03 lífrænir leysar, þvottalausnir og stofnlausnir sem innihalda halógena
* 07 03 04 aðrir lífrænir leysar, þvottalausnir og stofnlausnir
07 03 05 notaðir hvatar sem innihalda eðalmálma
07 03 06 aðrir notaðir hvatar
* 07 03 07 eimingarleifar og leifar úr efnahvörfum sem innihalda halógena
* 07 03 08 aðrar eimingarleifar og leifar úr efnahvörfum
* 07 03 09 síukökur og notuð íseyg efni sem innihalda halógena
* 07 03 10 aðrar síukökur, notuð íseyg efni
* 07 03 97 eðja frá hreinsun skólps sem fellur til á staðnum og inniheldur hættuleg efni
* 07 03 98 notaðir hvatar sem innihalda eða eru mengaðir af hættulegum efnum
07 03 99 úrgangur sem er ekki tilgreindur með öðrum hætti
07 04 00 úrgangur frá framleiðslu, lögun, dreifingu og notkun á lífrænum varnarefnum (annað en 02 01 05)
* 07 04 01 vatnsblandaðar þvottalausnir og stofnlausnir
07 04 02 eðja frá hreinsun skólps sem fellur til á staðnum
* 07 04 03 lífrænir leysar, þvottalausnir og stofnlausnir sem innihalda halógena
* 07 04 04 aðrir lífrænir leysar, þvottalausnir og stofnlausnir
07 04 05 notaðir hvatar sem innihalda eðalmálma
07 04 06 aðrir notaðir hvatar
* 07 04 07 eimingarleifar og leifar úr efnahvörfum sem innihalda halógena
* 07 04 08 aðrar eimingarleifar og leifar úr efnahvörfum
* 07 04 09 síukökur og notuð íseyg efni sem innihalda halógena
* 07 04 10 aðrar síukökur, notuð íseyg efni
* 07 04 97 eðja frá hreinsun skólps sem fellur til á staðnum og inniheldur hættuleg efni
* 07 04 98 notaðir hvatar sem innihalda eða eru mengaðir af hættulegum efnum
07 04 99 úrgangur sem er ekki tilgreindur með öðrum hætti
07 05 00 úrgangur frá framleiðslu, lögun, dreifingu og notkun á lyfjum
* 07 05 01 vatnsblandaðar þvottalausnir og stofnlausnir
07 05 02 eðja frá hreinsun skólps sem fellur til á staðnum
* 07 05 03 lífrænir leysar, þvottalausnir og stofnlausnir sem innihalda halógena
* 07 05 04 aðrir lífrænir leysar, þvottalausnir og stofnlausnir
07 05 05 notaðir hvatar sem innihalda eðalmálma
07 05 06 aðrir notaðir hvatar
* 07 05 07 eimingarleifar og leifar úr efnahvörfum sem innihalda halógena
* 07 05 08 aðrar eimingarleifar og leifar úr efnahvörfum
* 07 05 09 síukökur og notuð íseyg efni sem innihalda halógena
* 07 05 10 aðrar síukökur, notuð íseyg efni
* 07 05 97 eðja frá hreinsun skólps sem fellur til á staðnum og inniheldur hættuleg efni
* 07 05 98 notaðir hvatar sem innihalda eða eru mengaðir af hættulegum efnum
07 05 99 úrgangur sem er ekki tilgreindur með öðrum hætti
07 06 00 úrgangur frá framleiðslu, lögun, dreifingu og notkun á feiti, fitu, sápu, þvottaefnum, sótthreinsandi efnum og snyrtivörum
* 07 06 01 vatnsblandaðar þvottalausnir og stofnlausnir
07 06 02 eðja frá hreinsun skólps sem fellur til á staðnum
* 07 06 03 lífrænir leysar, þvottalausnir og stofnlausnir sem innihalda halógena
* 07 06 04 aðrir lífrænir leysar, þvottalausnir og stofnlausnir
07 06 05 notaðir hvatar sem innihalda eðalmálma
07 06 06 aðrir notaðir hvatar
* 07 06 07 eimingarleifar og leifar úr efnahvörfum sem innihalda halógena
* 07 06 08 aðrar eimingarleifar og leifar úr efnahvörfum
* 07 06 09 síukökur, notuð íseyg efni sem innihalda halógena
* 07 06 10 aðrar síukökur og notuð íseyg efni
* 07 06 97 eðja frá hreinsun skólps sem fellur til á staðnum og inniheldur hættuleg efni
* 07 06 98 notaðir hvatar sem innihalda eða eru mengaðir af hættulegum efnum
07 06 99 úrgangur sem er ekki tilgreindur með öðrum hætti
07 07 00 úrgangur frá framleiðslu, lögun, dreifingu og notkun á efnavörum og efnum sem eru ekki tilgreind með öðrum hætti
* 07 07 01 vatnsblandaðar þvottalausnir og stofnlausnir
07 07 02 eðja frá hreinsun skólps sem fellur til á staðnum
* 07 07 03 lífrænir leysar, þvottalausnir og stofnlausnir sem innihalda halógena
* 07 07 04 aðrir lífrænir leysar, þvottalausnir og stofnlausnir
07 07 05 notaðir hvatar sem innihalda eðalmálma
07 07 06 aðrir notaðir hvatar
* 07 07 07 eimingarleifar og leifar úr efnahvörfum sem innihalda halógena
* 07 07 08 aðrar eimingarleifar og leifar úr efnahvörfum
* 07 07 09 síukökur og notuð íseyg efni sem innihalda halógena
* 07 07 10 aðrar síukökur, notuð íseyg efni
* 07 07 97 eðja frá hreinsun skólps sem fellur til á staðnum og inniheldur hættuleg efni
* 07 07 98 notaðir hvatar sem innihalda eða eru mengaðir af hættulegum efnum
07 07 99 úrgangur sem er ekki tilgreindur með öðrum hætti

08 00 00 Úrgangur frá framleiðslu, lögun, dreifingu og notkun á efnum til húðunar (málning, lökk, glerkennd smeltlökk), lími, þéttiefnum og prentlitum
08 01 00 úrgangur frá framleiðslu, lögun, dreifingu og notkun málningar og lakks
* 08 01 01 úrgangsmálning og -lökk sem í eru leysar sem innihalda halógena
* 08 01 02 úrgangsmálning og -lökk sem í eru leysar án halógena
08 01 03 úrgangur frá vatnsmálningu og -lökkum
08 01 04 duftmálning
08 01 05 hörðnuð málning og lökk
* 08 01 06 eðja vegna fjarlægingar málningar eða lakks sem í eru leysar sem innihalda halógena
* 08 01 07 eðja vegna fjarlægingar málningar eða lakks sem í eru leysar án halógena
08 01 08 vatnseðja sem inniheldur málningu eða lökk
08 01 09 úrgangur vegna fjarlægingar málningar eða lakks (annar en í 08 01 05 og 08 01 06)
08 01 10 vatnsgrugg sem inniheldur málningu eða lökk
* 08 01 96 úrgangur frá vatnsmálningu og -lökkum sem inniheldur lífræna leysa eða önnur hættuleg efni
* 08 01 97 vatnseðja sem inniheldur málningu eða lökk og einnig lífræna leysa eða önnur hættuleg efni
* 08 01 98 vatnsgrugg sem inniheldur málningu eða lökk og einnig lífræna leysa eða önnur hættuleg efni
08 01 99 úrgangur sem er ekki tilgreindur með öðrum hætti
08 02 00 úrgangur frá framleiðslu, lögun, dreifingu og notkun annarra húðunarefna (þ.m.t. leir)
08 02 01 úrgangur úr húðunardufti
08 02 02 vatnseðja sem inniheldur keramisk efni
08 02 03 vatnsgrugg sem inniheldur keramisk efni
08 02 99 úrgangur sem er ekki tilgreindur með öðrum hætti
08 03 00 úrgangur frá framleiðslu, lögun, dreifingu og notkun prentlita
* 08 03 01 prentlitaúrgangur sem í eru leysar sem innihalda halógena
* 08 03 02 prentlitaúrgangur sem í eru leysar án halógena
08 03 03 úrgangur frá vatnsprentlitum
08 03 04 uppþornaðir prentlitir
* 08 03 05 prentlitaeðja sem í eru leysar sem innihalda halógena
* 08 03 06 prentlitaeðja sem í eru leysar án halógena
08 03 07 vatnseðja sem inniheldur prentliti
08 03 08 vatnsgrugg sem inniheldur prentliti
08 03 09 úrgangur af litardufti (þ.m.t. hylki)
* 08 03 97 lífrænir leysar sem notaðir voru til hreinsunar
* 08 03 98 úrgangslausnir frá ætingu
08 03 99 úrgangur sem er ekki tilgreindur með öðrum hætti
08 04 00 úrgangur frá framleiðslu, lögun, dreifingu og notkun lím- og þéttiefna (þ.m.t. vatnsþéttiefni)
* 08 04 01 úrgangslím og -þéttiefni sem í eru leysar sem innihalda halógena
* 08 04 02 úrgangslím og -þéttiefni sem í eru leysar án halógena
08 04 03 úrgangur frá vatnslími og -þéttiefnum
08 04 04 harðnað lím og þéttiefni
* 08 04 05 eðja með lími og þéttiefnum sem í eru leysar sem innihalda halógena
* 08 04 06 eðja með lími og þéttiefnum sem í eru leysar án halógena
08 04 07 vatnseðja sem inniheldur lím og þéttiefni
08 04 08 vatnskenndur úrgangur sem inniheldur lím og þéttiefni
* 08 04 97 vatnseðja sem inniheldur lím og þéttiefni og lífræna leysa eða önnur hættuleg efni
* 08 04 98 vatnskenndur úrgangur sem inniheldur lím og þéttiefni og lífræna leysa eða önnur hættuleg efni
08 04 99 úrgangur sem er ekki tilgreindur með öðrum hætti
08 05 00 úrgangur sem ekki er tilgreindur með öðrum hætti
* 08 05 01 ísósýanatúrgangur

09 00 00 Úrgangur frá ljósmyndaiðnaði
09 01 00 úrgangur frá ljósmyndaiðnaði
* 09 01 01 vatnsblandaðir framköllunarvökvar og -hvatar
* 09 01 02 vatnsblandaðir offset-framköllunarvökvar
* 09 01 03 framköllunarvökvar blandaðir leysum
* 09 01 04 festiefnalausnir
* 09 01 05 lausnir og festiefnalausnir til bleikingar
* 09 01 06 úrgangur sem verður til við hreinsun á staðnum á úrgangi frá ljósmyndaiðnaði og inniheldur silfur
09 01 07 ljósmyndafilmur og pappír sem inniheldur silfur eða silfursambönd
09 01 08 ljósmyndafilmur og pappír án silfurs eða silfursambanda
09 01 09 einnota myndavélar með rafhlöðum
09 01 10 einnota myndavélar án rafhlaðna
09 01 99 úrgangur sem er ekki tilgreindur með öðrum hætti

10 00 00 Ólífrænn úrgangur frá varmaferlum
10 01 00 úrgangur frá aflstöðvum og öðrum brennsluverum (annar en í 19 00 00)
10 01 01 botnaska
10 01 02 aska frá kolabrennslu
10 01 03 aska frá móbrennslu
* 10 01 04 aska frá olíubrennslu
10 01 05 kalsíumúrgangur í föstu formi frá efnahvörfum til að ná brennisteini úr jarðolíu
10 01 06 annar úrgangur í föstu formi frá útblásturshreinsun
10 01 07 kalsíumúrgangur í eðjuformi frá efnahvörfum til að ná brennisteini úr jarðolíu
10 01 08 annar úrgangur í eðjuformi frá útblásturshreinsun
* 10 01 09 brennisteinssýra
10 01 10 notaðir hvatar, t.d. þeir sem eru notaðir til að ná burt NOx
10 01 11 vatnseðja frá hreinsun hitaketils
10 01 12 notuð fóðring og eldföst efni
* 10 01 98 notaðir hvatar sem innihalda eða eru mengaðir af hættulegum efnum
10 01 99 úrgangur sem er ekki tilgreindur með öðrum hætti
10 02 00 úrgangur frá járn- og stáliðnaði
10 02 01 úrgangur frá gjallvinnslu
10 02 02 óunnið gjall
10 02 03 úrgangur í föstu formi frá útblásturshreinsun
10 02 04 eðja frá útblásturshreinsun
10 02 05 önnur eðja
10 02 06 notuð fóðring og eldföst efni
10 02 99 úrgangur sem er ekki tilgreindur með öðrum hætti
10 03 00 úrgangur frá álframleiðslu
* 10 03 01 tjara og annar úrgangur sem inniheldur kolefni frá framleiðslu forskauta
10 03 02 forskautsbrot
* 10 03 03 skánir
* 10 03 04 gjall/hvítur sori frá frumframleiðslu á áli
10 03 05 áloxíðryk
10 03 06 notaðir kolamolar og eldföst efni frá rafsundrun
* 10 03 07 kerbrot
* 10 03 08 saltgjall frá endurvinnslu á áli
* 10 03 09 svartur sori frá endurvinnslu á áli
* 10 03 10 úrgangur frá meðferð saltgjalls og svarts sora frá endurvinnslu á áli
10 03 11 ryk frá útblásturshreinsun
10 03 12 aðrar agnir og ryk (innifalið ryk frá mulningi)
10 03 13 úrgangur í föstu formi frá útblásturshreinsun
10 03 14 eðja frá útblásturshreinsun
10 03 99 úrgangur sem er ekki tilgreindur með öðrum hætti
10 04 00 úrgangur frá blýbræðslu
* 10 04 01 gjall (frumframleiðsla og endurvinnsla)
* 10 04 02 sori og skánir (frumframleiðsla og endurvinnsla)
* 10 04 03 kalsíum arsenat
* 10 04 04 ryk frá útblásturshreinsun
* 10 04 05 aðrar agnir og ryk
* 10 04 06 úrgangur í föstu formi frá útblásturshreinsun
* 10 04 07 eðja frá útblásturshreinsun
10 04 08 notaðar fóðringar og eldföst efni
10 04 99 úrgangur sem er ekki tilgreindur með öðrum hætti
10 05 00 úrgangur frá sinkbræðslu
* 10 05 01 gjall (frumframleiðsla og endurvinnsla)
* 10 05 02 sori og skánir (frumframleiðsla og endurvinnsla)
* 10 05 03 ryk frá útblásturshreinsun
10 05 04 aðrar agnir og ryk
* 10 05 05 úrgangur í föstu formi frá útblásturshreinsun
* 10 05 06 eðja frá útblásturshreinsun
10 05 07 notaðar fóðringar og eldföst efni
10 05 99 úrgangur sem er ekki tilgreindur með öðrum hætti
10 06 00 úrgangur frá koparbræðslu
10 06 01 gjall (fyrsta og önnur bræðsla)
10 06 02 sori og skánir (fyrsta og önnur bræðsla)
* 10 06 03 ryk frá útblásturshreinsun
10 06 04 aðrar agnir og ryk
* 10 06 05 úrgangur frá hreinsun með rafgreiningu
* 10 06 06 úrgangur í föstu formi frá útblásturshreinsun
* 10 06 07 eðja frá útblásturshreinsun
10 06 08 notaðar fóðringar og eldföst efni
10 06 99 úrgangur sem er ekki tilgreindur með öðrum hætti
10 07 00 úrgangur frá silfur-, gull- og platínubræðslu
10 07 01 gjall (fyrsta og önnur bræðsla)
10 07 02 sori og skánir (fyrsta og önnur bræðsla)
10 07 03 úrgangur í föstu formi frá útblásturshreinsun
10 07 04 aðrar agnir og ryk
10 07 05 eðja frá útblásturshreinsun
10 07 06 notaðar fóðringar og eldföst efni
10 07 99 úrgangur sem er ekki tilgreindur með öðrum hætti
10 08 00 úrgangur frá öðrum málmbræðslum þar sem ekki er brætt járn
10 08 01 gjall (fyrsta og önnur bræðsla)
10 08 02 sori og skánir (fyrsta og önnur bræðsla)
10 08 03 ryk frá útblásturshreinsun
10 08 04 aðrar agnir og ryk
10 08 05 úrgangur í föstu formi frá útblásturshreinsun
10 08 06 eðja frá útblásturshreinsun
10 08 07 notaðar fóðringar og eldföst efni
10 08 99 úrgangur sem er ekki tilgreindur með öðrum hætti
10 09 00 úrgangur frá steypu hluta sem innihalda járn
10 09 01 ónotaðir málmsteypukjarnar og -mót sem innihalda lífræn bindiefni
10 09 02 notaðir steypukjarnar og -mót sem innihalda lífræn bindiefni
10 09 03 gjall úr ofnum
10 09 04 ryk úr ofnum
10 09 99 úrgangur sem er ekki tilgreindur með öðrum hætti
10 10 00 úrgangur frá steypu hluta sem ekki innihalda járn
10 10 01 ónotaðir málmsteypukjarnar og -mót sem innihalda lífræn bindiefni
10 10 02 notaðir steypukjarnar og -mót sem innihalda lífræn bindiefni
10 10 03 gjall úr ofnum
10 10 04 ryk úr ofnum
10 10 99 úrgangur sem er ekki tilgreindur með öðrum hætti
10 11 00 úrgangur frá framleiðslu á gleri og glervörum
10 11 01 úrgangur af hráefnisblöndum sem ekki hafa verið hitaðar
10 11 02 úrgangsgler
10 11 03 úrgangur frá glertrefjaefnum
10 11 04 ryk frá útblásturshreinsun
10 11 05 aðrar agnir og ryk
10 11 06 úrgangur í föstu formi frá útblásturshreinsun
10 11 07 eðja frá útblásturshreinsun
10 11 08 notaðar fóðringar og eldföst efni
10 11 99 úrgangur sem er ekki tilgreindur með öðrum hætti
10 12 00 úrgangur frá framleiðslu á leirvörum, múrsteinum, flísum og byggingarefnum
10 12 01 úrgangur af hráefnisblöndum sem ekki hafa verið hitaðar
10 12 02 ryk frá útblásturshreinsun
10 12 03 aðrar agnir og ryk
10 12 04 úrgangur í föstu formi frá útblásturshreinsun
10 12 05 eðja frá útblásturshreinsun
10 12 06 ónýt steypumót
10 12 07 notaðar fóðringar og eldföst efni
10 12 99 úrgangur sem er ekki tilgreindur með öðrum hætti
10 13 00 úrgangur frá framleiðslu á sementi, kalki og sementblöndu og framleiðsluvörur úr þessum efnum
10 13 01 úrgangur af hráefnisblöndum sem ekki hafa verið hitaðar
10 13 02 úrgangur frá framleiðslu asbestsements
10 13 03 úrgangur frá öðrum samsettum sementsefnum
10 13 04 úrgangur frá brennslu og leskjun kalks
10 13 05 úrgangur í föstu formi frá útblásturshreinsun
10 13 06 aðrar agnir og ryk
10 13 07 eðja frá útblásturshreinsun
10 13 08 notaðar fóðringar og eldföst efni
10 13 99 úrgangur sem er ekki tilgreindur með öðrum hætti

11 00 00 Ólífrænn úrgangur með málmum frá málmvinnslu og húðun málma; og frá vökvavinnslu málma sem innihalda ekki járn
11 01 00 fljótandi úrgangur og eðja frá meðferð og húðun málma (t.d. galvanísering, sinkhúðun, sýrubað, æting, fosfatmeðferð og alkalífituhreinsun)
* 11 01 01 sýaníðúrgangur (basískur) sem inniheldur þungmálma aðra en króm
* 11 01 02 sýaníðúrgangur (basískur) sem inniheldur enga þungmálma
* 11 01 03 úrgangur sem inniheldur króm en ekki sýaníð
11 01 04 úrgangur sem inniheldur hvorki króm né sýaníð
* 11 01 05 sýruböð
* 11 01 06 sýra sem er ekki tilgreind með öðrum hætti
* 11 01 07 basar sem eru ekki tilgreindir með öðrum hætti
* 11 01 08 fosfatseðja
11 02 00 úrgangur og eðja frá vökvavinnslu málma sem innihalda ekki járn
11 02 01 eðja frá vökvavinnslu kopars
* 11 02 02 eðja frá vökvavinnslu sinks (þ.m.t. jarosít, goethít)
11 02 03 úrgangur frá framleiðslu rafskauta fyrir vökvarafgreiningu
11 02 04 úrgangur sem er ekki tilgreindur með öðrum hætti
11 03 00 eðja og úrgangur í föstu formi frá herslu
* 11 03 01 úrgangur sem inniheldur sýaníð
* 11 03 02 annar úrgangur
11 04 00 annar ólífrænn úrgangur með málmum sem eru ekki tilgreindir með öðrum hætti
11 04 01 annar ólífrænn úrgangur með málmum sem er ekki tilgreindur með öðrum hætti

12 00 00 Úrgangur frá mótun og yfirborðsmeðferð málma og plastefna með hand- eða vélarafli
12 01 00 úrgangur frá mótun (á einnig við að falsa, logsjóða, pressa, draga, renna, skera og sverfa)
12 01 01 spænir og svarf úr málmum sem innihalda járn
12 01 02 aðrar járnagnir
12 01 03 spænir og svarf úr málmum sem innihalda ekki járn
12 01 04 aðrar agnir sem innihalda ekki járn
12 01 05 plastagnir
* 12 01 06 notaðar snittolíur sem innihalda halógen (ekki í ýrulausn)
* 12 01 07 notaðar snittolíur án halógena (ekki í ýrulausn)
* 12 01 08 notaðar snittolíuýrulausnir sem innihalda halógen
* 12 01 09 notaðar snittolíuýrulausnir án halógena
* 12 01 10 gervisnittolíur
* 12 01 11 eðja frá vinnslu sem myndar spæni og svarf
* 12 01 12 notað vax og feiti
12 01 13 úrgangur frá logsuðu
12 01 99 úrgangur sem er ekki tilgreindur með öðrum hætti
12 02 00 úrgangur frá yfirborðsmeðferð með hand- eða vélarafli (blástur, slípun, brýning, fágun eða fínpússun)
12 02 01 notaður blásturssandur
12 02 02 eðja frá slípun, brýningu, og fágun
12 02 03 eðja frá fínpússun
12 02 99 úrgangur sem er ekki tilgreindur með öðrum hætti
12 03 00 úrgangur frá fituhreinsun með vatni og gufu (nema í 11 00 00)
* 12 03 01 þvottavatn
* 12 03 02 úrgangur frá fituhreinsun með gufu

13 00 00 Olíuúrgangur og aðrir vökvar (nema neysluolíur, 05 00 00 og 12 00 00)
13 01 00 úrgangsglussar og -bremsuvökvar
* 13 01 01 glussar sem innihalda PCB eða PCT
* 13 01 02 aðrir glussar sem innihalda klór (ekki í ýrulausn)
* 13 01 03 glussar án klórs (ekki í ýrulausn)
* 13 01 04 ýrulausnir sem innihalda klór
* 13 01 05 ýrulausnir án klórs
* 13 01 06 glussar sem innihalda aðeins jarðolíu
* 13 01 07 aðrir glussar
* 13 01 08 bremsuvökvar
13 02 00 úrgangsvélar-, gír- og smurolíur
* 13 02 01 vélar-, gír- og smurolíur sem innihalda klór
* 13 02 02 vélar-, gír- og smurolíur án klórs
* 13 02 03 aðrar vélar-, gír- og smurolíur
13 03 00 úrgangseinangrunar- eða úrgangsvarmaflutningsolíur og aðrir vökvar
* 13 03 01 einangrunar- eða varmaflutningsolíur og aðrir vökvar sem innihalda PCB eða PCT
* 13 03 02 aðrar einangrunar- og varmaflutningsolíur og aðrir vökvar sem innihalda klór
* 13 03 03 einangrunar- og varmaflutningsolíur og aðrir vökvar án klórs
* 13 03 04 tilbúnar einangrunar- og varmaflutningsolíur og aðrir vökvar
* 13 03 05 einangrunar- eða varmaflutningsjarðolíur og aðrir vökvar
13 04 00 kjalsogsolíur
* 13 04 01 kjalsogsolíur frá skipaumferð á skipgengum vatnaleiðum
* 13 04 02 kjalsogsolíur frá móttökum fyrir kjalsogsolíur
* 13 04 03 kjalsogsolíur frá annarri skipaumferð
13 05 00 úrgangur úr olíuskiljum
* 13 05 01 fastur úrgangur úr olíuskiljum
* 13 05 02 eðja úr olíuskiljum
* 13 05 03 eðja úr sandfangi
* 13 05 04 afsöltunareðja eða ýrulausnir
* 13 05 05 aðrar ýrulausnir
13 06 00 ótilgreindur olíuúrgangur
* 13 06 01 ótilgreindur olíuúrgangur

14 00 00 Úrgangur frá lífrænum efnum sem notuð eru sem leysar (nema 07 00 00 og 08 00 00)
14 01 00 úrgangur frá fituhreinsun málma og viðhaldi véla
* 14 01 01 klórflúorkolefni
* 14 01 02 aðrir leysar og leysablöndur sem innihalda halógen
* 14 01 03 aðrir leysar og leysablöndur
* 14 01 04 vatnskenndar leysablöndur sem innihalda halógen
* 14 01 05 vatnskenndar leysablöndur án halógena
* 14 01 06 eðja eða fastur úrgangur sem í eru leysar sem innihalda halógena
* 14 01 07 eðja eða fastur úrgangur sem í eru leysar án halógena
14 02 00 úrgangur frá hreinsun textíla og fituhreinsun náttúrlegra afurða
* 14 02 01 leysar og leysablöndur sem innihalda halógena
* 14 02 02 leysablöndur eða lífrænir vökvar án leysa sem innihalda halógena
* 14 02 03 eðja eða fastur úrgangur sem í eru leysar sem innihalda halógena
* 14 02 04 eðja eða fastur úrgangur sem inniheldur aðra leysa
14 03 00 úrgangur frá rafeindaiðnaði
* 14 03 01 klórflúorkolefni
* 14 03 02 aðrir leysar sem innihalda halógena
* 14 03 03 leysar og leysablöndur án leysa sem innihalda halógena
* 14 03 04 eðja eða fastur úrgangur sem í eru leysar sem innihalda halógena
* 14 03 05 eðja eða fastur úrgangur sem inniheldur aðra leysa
14 04 00 úrgangur frá kælivökvum, froðu- og drifefni
* 14 04 01 klórflúorkolefni
* 14 04 02 aðrir leysar og leysablöndur sem innihalda halógena
* 14 04 03 aðrir leysar og leysablöndur
* 14 04 04 eðja eða fastur úrgangur sem í eru leysar sem innihalda halógena
* 14 04 05 eðja eða fastur úrgangur sem inniheldur aðra leysa
14 05 00 úrgangur frá endurvinnslu leysa og kælivökva (dreggjar)
* 14 05 01 klórflúorkolefni
* 14 05 02 leysar og leysablöndur sem innihalda halógen
* 14 05 03 aðrir leysar og leysablöndur
* 14 05 04 eðja sem í eru leysar sem innihalda halógena
* 14 05 05 eðja sem inniheldur aðra leysa

15 00 00 Umbúðir; íseyg efni, þurrkur, síunarefni og hlífðarfatnaður sem eru ekki tilgreind með öðrum hætti
15 01 00 umbúðir
15 01 01 pappír og pappi
15 01 02 plast
15 01 03 viður
15 01 04 málmur
15 01 05 samsettar umbúðir
15 01 06 blandað
* 15 01 07 umbúðaúrgangur sem inniheldur leifar hættulegra efna eða er mengaður af þeim
15 02 00 íseyg efni, þurrkur, síunarefni og hlífðarfatnaður
15 02 01 íseyg efni, þurrkur, síunarefni og hlífðarfatnaður
* 15 02 02 íseyg efni, þurrkur, síunarefni og hlífðarfatnaður sem eru menguð með spilliefnum


16 00 00 Úrgangur sem er ekki tilgreindur með öðrum hætti í skránni
16 01 00 úr sér gengin ökutæki
16 01 01 hvatar úr ökutækjum sem innihalda eðalmálma
16 01 02 aðrir hvatar sem eru teknir úr ökutækjum
16 01 03 notaðir hjólbarðar
16 01 04 ónýt ökutæki
16 01 05 tróð frá tætingu á bifreiðum
16 01 99 úrgangur sem er ekki tilgreindur með öðrum hætti
16 02 00 aflagður tækjabúnaður og leifar úr tætingu
* 16 02 01 spennubreytar og þéttar sem innihalda PCB eða PCT
16 02 02 annar aflagður rafeindabúnaður (t.d. prentrásplötur)
* 16 02 03 búnaður sem inniheldur klórflúorkolefni
* 16 02 04 búnaður sem inniheldur laus asbestefni
16 02 05 annar aflagður búnaður
16 02 06 úrgangur frá asbestvinnsluiðnaði
16 02 07 úrgangur frá plastbreytiiðnaði
16 02 08 úrgangur frá tætingu
* 16 02 99 aflagður búnaður eða hlutir sem hafa verið fjarlægðir úr aflögðum búnaði, sem innihalda hættuleg efni, t.d. PCB eða kvikasilfur
16 03 00 framleiðslulotur sem ekki uppfylla gæðakröfur
16 03 01 framleiðslulotur hluta úr ólífrænum efnum sem ekki uppfylla gæðakröfur
16 03 02 framleiðslulotur hluta úr lífrænum efnum sem ekki uppfylla gæðakröfur
16 04 00 úrgangur úr sprengiefnum
* 16 04 01 skotfæraúrgangur
* 16 04 02 úrgangur úr flugeldum
* 16 04 03 annar úrgangur úr sprengiefnum
16 05 00 efni og lofttegundir í hylkjum
16 05 01 iðnaðarlofttegundir í háþrýstum hylkjum, gaskútar/hylki og úðabrúsar til iðnaðarnota (þar með talin halón)
16 05 02 annar úrgangur sem inniheldur ólífræn efni, t.d. efni til nota á rannsóknarstofu sem eru ekki tilgreind með öðrum hætti, slökkviduft
16 05 03 annar úrgangur sem inniheldur lífræn efni, t.d. efni til nota á rannsóknarstofu sem eru ekki tilgreind með öðrum hætti
* 16 05 04 iðnaðarlofttegundir í háþrýstum hylkjum, gaskútar/hylki og úðabrúsar til iðnaðarnota (þar með talin halón) sem innihalda hættuleg efni
* 16 05 05 annar úrgangur sem inniheldur hættuleg ólífræn efni, t.d. efni til nota á rannsóknarstofu sem eru ekki tilgreind með öðrum hætti, slökkviduft
* 16 05 06 annar úrgangur sem inniheldur hættuleg lífræn efni, t.d. efni til nota á rannsóknarstofu sem eru ekki tilgreind með öðrum hætti
16 06 00 rafhlöður og rafgeymar
* 16 06 01 blýrafhlöður
* 16 06 02 Ni-Cd-rafhlöður
* 16 06 03 kvikasilfursþurrrafhlöður
16 06 04 alkalírafhlöður
16 06 05 aðrar rafhlöður og rafgeymar
* 16 06 06 raflausnir úr rafhlöðum og rafgeymum
16 07 00 úrgangur frá hreinsun á flutninga- og geymslutönkum (fyrir utan 05 00 00 og 12 00 00)
* 16 07 01 úrgangur frá hreinsun á tönkum til flutninga á sjó sem inniheldur kemísk efni
* 16 07 02 úrgangur frá hreinsun á tönkum til flutninga á sjó sem inniheldur olíu
* 16 07 03 úrgangur frá hreinsun á tönkum til flutninga á járnbrautum og vegum sem inniheldur olíu
* 16 07 04 úrgangur frá hreinsun á tönkum til flutninga á járnbrautum og vegum sem inniheldur kemísk efni
* 16 07 05 úrgangur frá hreinsun á geymslutönkum sem inniheldur kemísk efni
* 16 07 06 úrgangur frá hreinsun á geymslutönkum sem inniheldur olíu
16 07 07 úrgangur í föstu formi frá skipsförmum
16 07 99 úrgangur sem er ekki tilgreindur með öðrum hætti

17 00 00 Úrgangur frá byggingar- og niðurrifsstarfsemi (vegagerð innifalin)
17 01 00 steinsteypa, múrsteinar, flísar, leir og efni sem inniheldur gifs
17 01 01 steinsteypa
17 01 02 múrsteinar
17 01 03 flísar og leir
17 01 04 byggingarefni sem inniheldur gifs
17 01 05 byggingarefni sem inniheldur asbest
17 02 00 viður, gler og plast
17 02 01 viður
17 02 02 gler
17 02 03 plast
17 03 00 asfalt, tjara og tjörubornar vörur
17 03 01 asfalt sem inniheldur tjöru
17 03 02 asfalt (sem inniheldur ekki tjöru)
* 17 03 03 tjara og vörur úr tjöru
17 04 00 málmar (þar með talin málmblendi)
17 04 01 kopar, brons, messing
17 04 02 ál
17 04 03 blý
17 04 04 sink
17 04 05 járn og stál
17 04 06 tin
17 04 07 blandaðir málmar
17 04 08 kaplar
17 05 00 jarðvegur og dýpkunarefni
17 05 01 jarðvegur og steinar
17 05 02 dýpkunarefni
* 17 05 03 jarðvegur og steinar sem innihalda hættuleg efni
* 17 05 04 dýpkunarefni sem innihalda hættuleg efni
17 06 00 einangrunarefni
* 17 06 01 einangrunarefni sem innihalda asbest
17 06 02 önnur einangrunarefni
17 07 00 úrgangur úr blönduðu byggingar- og niðurrifsefni
17 07 01 úrgangur úr blönduðu byggingar- og niðurrifsefni

18 00 00 Úrgangur frá heilsuvernd manna og dýra og viðkomandi rannsóknum (undanskilinn er úrgangur frá eldhúsum og veitingahúsum sem ekki tengist heilsuvernd)
18 01 00 úrgangur frá fæðingarumönnun, greiningu, meðhöndlun eða fyrirbyggjandi aðgerðum í tengslum við sjúkdóma í mönnum
* 18 01 01 beitt og oddhvöss áhöld
18 01 02 líkamshlutar og líffæri, þar með taldir blóðpokar og blóðsýni
* 18 01 03 annar úrgangur ef söfnun hans og losun fellur undir sérkröfur með tilliti til smitvarna
18 01 04 úrgangur þó söfnun hans og losun falli ekki undir sérkröfur með tilliti til smitvarna (t.d. umbúðir, notað gifs, lín, einota fatnaður, bleiur)
* 18 01 05 efna- og lyfjaúrgangur
* 18 01 98 amalgamúrgangur
18 02 00 úrgangur frá greiningu, meðhöndlun eða fyrirbyggjandi aðgerðum í tengslum við sjúkdóma í dýrum
* 18 02 01 beitt og oddhvöss áhöld
* 18 02 02 annar úrgangur ef söfnun hans og losun fellur undir sérkröfur með tilliti til smitvarna
18 02 03 úrgangur þó söfnun hans og losun falli ekki undir sérkröfur með tilliti til smitvarna
* 18 02 04 efnaúrgangur

19 00 00 Úrgangur frá sorpeyðingarstöðvum, skólphreinsistöðvum og vatnsveitum
19 01 00 úrgangur frá brennslu eða hitasundrun á sorpi sveitarfélags eða sambærilegum úrgangi frá verslun, iðnaði eða stofnunum
19 01 01 botnaska eða -gjall
19 01 02 járnefni sem eru fjarlægð úr botnösku
* 19 01 03 svifaska
* 19 01 04 ketilryk
* 19 01 05 síukaka frá útblásturshreinsun
* 19 01 06 fljótandi, vatnskenndur úrgangur frá útblásturshreinsun og annar fljótandi, vatnskenndur úrgangur
* 19 01 07 úrgangur í föstu formi frá útblásturshreinsun
19 01 08 úrgangur frá hitasundrun
19 01 09 notaðir hvatar, t.d. frá NOx (köfnunarefnisoxíð) fjarlægingu
* 19 01 10 notuð, virk kol frá útblásturshreinsun
* 19 01 98 notaðir hvatar sem innihalda eða eru mengaðir af hættulegum efnum
19 01 99 úrgangur sem er ekki tilgreindur með öðrum hætti
19 02 00 úrgangur frá sérstakri eðlisfræðilegri eða efnafræðilegri meðhöndlun á iðnaðarúrgangi (t.d. afkrómun, eyðing á sýaníði, eða hlutleysing)
* 19 02 01 málmhýdroxíðeðja eða önnur eðja frá málmútfellingum
19 02 02 forblandaður úrgangur til endanlegrar förgunar
19 03 00 úrgangur sem gerður hefur verið stöðugur eða breytt í fast efni
19 03 01 úrgangur sem gerður hefur verið stöðugur eða breytt í fast efni með vökvabindiefnum
19 03 02 úrgangur sem gerður hefur verið stöðugur eða breytt í fast efni með lífrænum bindiefnum
19 03 03 úrgangur sem gerður hefur verið stöðugur með líffræðilegri meðhöndlun
19 04 00 úrgangur ummyndaður í gler og úrgangur frá glermyndun
19 04 01 úrgangur ummyndaður í gler
* 19 04 02 aska og annar úrgangur frá útblásturshreinsun
* 19 04 03 fastur fasi annar en glerkenndur
19 04 04 fljótandi vatnsúrgangur frá herslu á glermynduðum úrgangi
19 05 00 úrgangur frá loftháðri meðferð á föstum úrgangi
19 05 01 hluti af úrgangi sveitarfélags og svipuðum úrgangi sem hefur ekki brotnað niður
19 05 02 hluti af dýra- og jurtaúrgangi sem ekki hefur brotnað niður
19 05 03 safnhaugur sem ekki uppfyllir gæðakröfur
19 05 99 úrgangur sem er ekki tilgreindur með öðrum hætti
19 06 00 úrgangur frá loftfirrtri meðhöndlun á úrgangi
19 06 01 eðja frá loftfirrtri meðhöndlun á úrgangi frá sveitarfélögum og svipuðum úrgangi
19 06 02 eðja frá loftfirrtri meðhöndlun á dýra- og jurtaúrgangi
19 06 99 úrgangur sem er ekki tilgreindur með öðrum hætti
19 07 00 sigvatn frá urðunarstað
19 07 01 sigvatn frá urðunarstað
19 08 00 úrgangur frá skólphreinsistöðvum sem eru ekki tilgreindar með öðrum hætti
19 08 01 ristarúrgangur
19 08 02 úrgangur úr sandfangi
* 19 08 03 fita og olíublanda úr olíuskilju
19 08 04 eðja frá meðhöndlun á iðnaðarfrárennsli
19 08 05 eðja frá meðhöndlun á frárennsli frá sveitarfélögum
* 19 08 06 mettuð eða notuð jónaskiptaresín
* 19 08 07 lausnir og eðja frá endurmyndun á jónaskiptum
19 08 99 úrgangur sem er ekki tilgreindur með öðrum hætti
19 09 00 úrgangur frá framleiðslu á drykkjarvatni eða vatni til iðnaðarnota
19 09 01 úrgangur í föstu formi frá síun eða ristarnotkun
19 09 02 eðja frá grugghreinsun vatns
19 09 03 eðja frá afkölkun
19 09 04 notuð, virk kol
19 09 05 mettuð eða notuð jónaskiptaresín
19 09 06 lausnir og eðja frá endurmyndun á jónaskiptum
19 09 99 úrgangur sem er ekki tilgreindur með öðrum hætti

20 00 00 Úrgangur frá sveitarfélögum og svipaður úrgangur frá verslunarstöðum, úr iðnaði og frá stofnunum, að meðtöldum flokkuðum úrgangi
20 01 00 flokkaður úrgangur
20 01 01 pappír og pappi
20 01 02 gler
20 01 03 litlir plasthlutir
20 01 04 aðrir plasthlutir
20 01 05 litlir málmhlutir (dósir o.s.frv.)
20 01 06 aðrir málmhlutir
20 01 07 viður
20 01 08 lífrænn eldhússúrgangur sem getur brotnað niður (þar með talin steikarolía og eldhússúrgangur frá mötuneytum og veitingahúsum)
20 01 09 olía og fita
20 01 10 fatnaður
20 01 11 textílefni
20 01 12 málning, blek, lím og resín
* 20 01 13 leysar
* 20 01 14 sýrur
* 20 01 15 basar
20 01 16 hreinsiefni
* 20 01 17 efni tengd ljósmyndun
* 20 01 18 lyf
* 20 01 19 varnarefni
20 01 20 rafhlöður
* 20 01 21 flúorljósarör og annar úrgangur sem inniheldur kvikasilfur
20 01 22 úðaefni
* 20 01 23 búnaður sem inniheldur klórflúorkolefni
20 01 24 rafeindabúnaður (t.d. prentrásaplötur)
* 20 01 25 olía og fita að undanskilinni matarolíu og -fitu
* 20 01 26 hreinsiefni sem innihalda hættuleg efni
* 20 01 27 málning, blek, lím og resín sem innihalda hættuleg efni
* 20 01 28 aflagður búnaður eða hlutir sem hafa verið fjarlægðir úr aflögðum búnaði, sem innihalda hættuleg efni, t.d. PCB eða kvikasilfur
20 01 29 annar aflagður búnaður eða hlutir sem hafa verið fjarlægðir úr aflögðum búnaði
* 20 01 30 rafhlöður sbr. 16 06 01 - 16 06 03
20 02 00 úrgangur úr görðum og skrúðgörðum (þar með talinn úrgangur úr kirkjugörðum)
20 02 01 úrgangur sem getur brotnað niður
20 02 02 jarðvegur og steinar
20 02 03 annar úrgangur sem ekki brotnar niður
20 03 00 annar úrgangur frá sveitarfélögum
20 03 01 blandaður úrgangur frá sveitarfélögum
20 03 02 úrgangur frá mörkuðum
20 03 03 rusl frá götuhreinsun
20 03 04 eðja frá rotþróm
20 03 05 úr sér gengin ökutæki


II. VIÐAUKI
Flokkar úrgangs.
Q1 Efnaleifar sem falla til við framleiðslu eða neyslu og ekki eru tilgreindar annars staðar hér að neðan.
Q2 Vörur sem uppfylla ekki gildandi staðla.
Q3 Vörur sem eru komnar fram yfir leyfilegan notkunardag.
Q4 Efni sem farið hafa forgörðum eða tapast við óhöpp, þar með talin efni, búnaður o.s.frv. sem mengast hafa vegna óhappsins.
Q5 Efni sem mengast hafa vegna skipulagðrar starfsemi (til dæmis leifar sem falla til við hreingerningar, umbúðir, ílát o.s.frv.).
Q6 Ónothæfir hlutir (til dæmis notaðar rafhlöður, notaðir hvatar o.s.frv.).
Q7 Efni sem teljast ekki lengur nothæf (til dæmis mengaðar sýrur, menguð leysiefni, notuð herslusölt o.s.frv.).
Q8 Leifar sem falla til í iðnaði (til dæmis gjall, leifar sem falla til við eimingu o.s.frv.).
Q9 Leifar sem falla til við mengunarvarnaaðgerðir (til dæmis eðja sem fellur til við gashreinsun, ryk úr loftsíum, notaðar síur o.s.frv.).
Q10 Leifar sem falla til við vinnslu-/eftirmeðferð (til dæmis járnspænir, spænir frá fræsivélum o.s.frv.).
Q11 Leifar sem falla til við öflun og vinnslu hráefna (til dæmis leifar frá náma- og olíuvinnslu o.s.frv.).
Q12 Menguð efni (til dæmis PCB-mengaðar olíur o.s.frv.).
Q13 Öll efni eða vörur sem bannaðar hafa verið með lögum.
Q14 Vörur sem notandinn hefur engin not fyrir lengur (til dæmis ónýt efni sem falla til í landbúnaði, á heimilum, í verslun og viðskiptum o.s.frv.).
Q15 Menguð efni eða vörur sem falla til við hreinsun mengaðra landsvæða.
Q16 Hvers kyns efni eða vörur sem ekki er að finna í ofangreindum flokkum.


III. VIÐAUKI
Eiginleikar sem gera úrgang hættulegan.
H1 "Sprengifimt": efni og efnablöndur sem geta sprungið við högg, núning, við snertingu við eld eða aðrar íkveikjuuppsprettur.
H2 "Eldnærandi": efni og efnablöndur sem valda kröftugri varmalosun í snertingu við önnur efni, einkum þau sem eru eldfim.
H3-A "Mjög eldfimt":
fljótandi efni og efnablöndur sem hafa blossamark undir 21 (þar á meðal afar eldfimar blöndur), efni og efnablöndur sem geta hitnað og getur að lokum kviknað í ef þau komast í snertingu við loft við stofuhita, án þess að notaður sé orkugjafi, efni og efnablöndur sem má tendra þegar loga eða neista er brugðið að efninu í föstu formi og sem heldur áfram að brenna eða glóa eftir að eldgjafi er fjarlægður, loftkennd efni og efnablöndur sem getur kviknað í við venjulegan loftþrýsting, efni og efnablöndur sem mynda afar eldfimar lofttegundir í hættulegu magni í snertingu við vatn eða rakt loft.
H3-B "Eldfimt": fljótandi efni og blöndur sem hafa blossamark 21 - 55° C.
H4 "Ertandi": efni og efnablöndur sem geta valdið ertingu, bólgu eða þrota við beina og langvarandi eða endurtekna snertingu við húð eða slímhimnu.
H5 "Hættulegt heilsu": efni og efnablöndur sem geta valdið heilsutjóni við innöndun, inntöku eða í snertingu við húð.
H6 "Eitrað": efni og blöndur (þar á meðal mjög eitruð efni og blöndur) sem geta valdið alvarlegum, bráðum eða varanlegum skaða og jafnvel dauða við innöndun, inntöku eða í snertingu við húð.
H7 "Krabbameinsvaldandi": efni og blöndur sem geta valdið krabbameini eða aukið hættuna á krabbameini við innöndun, inntöku eða í snertingu við húð.
H8 "Ætandi": efni og blöndur sem geta skemmt lifandi vef við snertingu.
H9 "Smitandi": efni sem innihalda lífvænlegar örverur eða eiturefni þeirra sem vitað er eða má ætla að geti valdið sjúkdómum í mönnum eða öðrum lífverum.
H10 "Skaðleg áhrif á æxlun": efni og blöndur sem geta skaðað barn í móðurkviði eða dregið úr frjósemi manna við innöndun, inntöku eða í snertingu við húð.
H11 "Stökkbreytivaldandi": efni og blöndur sem geta valdið arfgengum skaða eða aukið hættuna á þeim við innöndun, inntöku eða í snertingu við húð.
H12 Efni og blöndur sem mynda eitraðar eða mjög eitraðar lofttegundir í snertingu við vatn, loft eða sýru.
H13 Efni og blöndur er kunna, eftir að þeim hefur verið fleygt, að geta af sér annað efni, t.d. skolvökva, sem hefur einn af ofannefndum eiginleikum.
H14 "Hættulegt umhverfinu": efni og blöndur sem geta haft bráð eða síðkomin skaðleg áhrif á gerð eða starfsemi náttúrulegra vistkerfa.


IV. VIÐAUKI
Förgunaraðgerðir.

Í þessum viðauka eru taldar upp förgunaraðgerðir. Í samræmi við ákvæði viðeigandi reglugerða um úrgang ber að farga úrgangi án þess að heilsu manna stafi hætta af og án þess að beitt sé aðferðum sem geta haft skaðleg áhrif á umhverfið.

D1 Losun ofan jarðar sem neðan (t.d. urðun).
D2 Meðhöndlun í jarðvegi (t.d. lífrænt niðurbrot fljótandi úrgangs eða eðju í jarðvegi).
D3 Dæling djúpt niður í jarðlög (t.d. dæling fljótandi úrgangsefna í borholur, saltstöpla eða náttúrulegar jarðsprungur).
D4 Losun í yfirborðsvatn (t.d. losun fljótandi úrgangs eða eðju í pytti, tjarnir eða lón).
D5 Losun á sérhönnuðum urðunarstöðum (t.d. í vatnsþétt, þakin holrými sem eru aðskilin hvert frá öðru og umhverfinu).
D6 Losun í vötn nema í sjó.
D7 Losun í sjó, þar með talið niðurgröftur á hafsbotni.
D8 Líffræðileg meðhöndlun, sem ekki er tilgreind annars staðar í þessum viðauka, þar sem til verða efnasambönd eða blöndur sem er fargað með einhverjum þeim aðgerðum sem um getur í liðum D 1 til D 12.
D9 Eðlis- og efnafræðileg meðhöndlun, sem ekki er tilgreind annars staðar í þessum viðauka, þar sem til verða efnasambönd eða blöndur sem er fargað með einhverjum þeim aðgerðum sem um getur í liðum D 1 til D 12 (t.d. uppgufun, þurrkun, glæðingu).
D10 Brennsla á landi.
D11 Brennsla á sjó.
D12 Varanleg geymsla (t.d. staðsetning gáma í námum).
D13 Blöndun áður en gripið er til einhverra þeirra aðgerða sem um getur í liðum D 1 til D 12.
D14 Umpökkun áður en gripið er til einhverra þeirra aðgerða sem um getur í liðum D 1 til D 13.
D15 Geymsla þangað til gripið er til einhverra þeirra aðgerða sem um getur í liðum D 1 til D 14 (að undanskilinni geymslu úrgangsins til bráðabirgða á framleiðslustað þar til honum er safnað).


V. VIÐAUKI
Aðgerðir sem leitt gætu til nýtingar.

Í þessum viðauka eru taldar upp aðgerðir til endurnýtingar. Í samræmi við ákvæði viðeigandi reglugerða um úrgang ber að endurnýta úrgang án þess að heilsu manna stafi hætta af og án þess að beitt sé aðferðum sem geta haft skaðleg áhrif á umhverfið.

R1 Notkun aðallega sem eldsneyti eða á annan hátt til orkuframleiðslu.
R2 Endurheimt eða endurmyndun leysiefna.
R3 Endurvinnsla eða endurheimt lífrænna efna sem eru ekki notuð sem leysar (m.a. mylting og aðrar líffræðilegar ummyndunaraðferðir).
R4 Endurvinnsla eða endurheimt málma og málmsambanda.
R5 Endurvinnsla eða endurheimt annarra ólífrænna efna.
R6 Endurmyndun sýru eða basa.
R7 Endurnýting efnisþátta sem eru notaðir til að draga úr mengun.
R8 Endurnýting efnisþátta úr hvötum.
R9 Olíuhreinsun eða önnur endurnotkun olíu.
R10 Dreifing á land til hagsbóta fyrir landbúnað eða vistkerfi.
R11 Notkun úrgangs sem til fellur vegna einhverra þeirra aðgerða sem um getur í liðum R 1 til R 10.
R12 Skipti á úrgangi með það í huga að grípa til einhverra þeirra aðgerða sem um getur í liðum R 1 til R 11.
R13 Geymsla úrgangs þangað til gripið er til einhverra þeirra aðgerða sem um getur í liðum R 1 til R 12 (að undanskilinni geymslu úrgangsins til bráðabirgða á framleiðslustað þar til honum er safnað).

Word útgáfa af reglugerð


810-1999.doc

Þetta vefsvæði byggir á Eplica