Samgönguráðuneyti

336/1997

Hafnarreglugerð fyrir Vesturbyggð. - Brottfallin

HAFNARREGLUGERÐ

fyrir Vesturbyggð.

I. KAFLI.

Hafnirnar og stjórn þeirra.

1. gr.

Takmörk hafnanna á Patreksfirði, Bíldudal, Brjánslæk og

Örlygshöfn við Patreksfjörð.

1.1.          Patrekshöfn takmarkast annars vegar af strandlengjunni á milli Yxnhamars og Þúfneyrarodda og hins vegar af miðjum Patreksfirði, undan sömu stöðum.

                Höfnin skiptist í ytri og innri höfn.

1.2.          Ytri höfn telst allt hafnarsvæðið utan við innsiglingarrennuna að Patrekshöfn, þó er undanskilin strandlengjan frá austurhorni rennunnar inn fyrir Vatneyri samkvæmt

                nánari lýsingu.

1.3.          Innri höfn telst allt hafnarsvæðið innan ytri marka á innsiglingarrennunni að Patrekshöfn og strandlengjan frá austurhorni rennunnar austur fyrir Vatneyri að línu sem hugsast dregin austur með syðri brún Eyrargötu til sjávar.

1.4.          Land Patrekshafnar markast af eftirfarandi línum: Línu sem hugsast dregin til sjávar samsíða ytri mörkum lóðarinnar nr. 1 við Mýrargötu. Línu sem hugsast dregin meðfram neðri lóðamörkum íbúabyggðar við Mýrargötu frá lóðinni nr. 1 að efri og innri mörkum lóðarinnar nr. 8 við Þórsgötu. Línu sem fylgir innri mörkum sömu lóðar að Þórsgötu og þaðan meðfram efri jaðri hennar að suðurbrún Túngötu. Línu sem hugsast dregin samsíða suðausturjaðri þeirrar götu að Eyrargötu og þaðan austur með henni til sjávar innan við Vatneyri.

1.5.          Landsvæði hafnarinnar skiptast í:

a)             Hafnarbakka og bryggjur.

b)            Farmstöðvar og önnur afgreiðslusvæði.

c)             Götur.

d)            Iðnaðar- og baksvæði.

Takmörk hafnarinnar á Bíldudal.

1.6.          Bíldudalshöfn takmarkast af línu sem hugsast dregin frá Haganestá að Jaðarshlein. Innan nefndrar línu takmarkast hún af landinu alla vegu meðfram vognum, nema á þeim stöðum sem lýst er í mörkum á landi.

1.7.          Land Bíldudalshafnar markast af eftirfarandi línum: Línu sem hugsast dregin frá Jaðarshlein með neðri kanti Tjarnarbrautar að fremri kanti Hafnarteigs að efri kanti Hafnarbrautar fram að hafnargarði framanverðum.

Takmörk hafnarinnar á Brjánslæk.

1.8.          Hafnarsvæði Brjánslækjarhafnar takmarkast af eftirtöldum línum:

                Lína hugsast dregin samsíða þjóðvegi, 50 metrum neðan miðlínu vegar og eru þetta efri eða vestur mörk hafnarsvæðis.

                Að norðan afmarkast svæðið af línu sem hugsast dregin samsíða vegi er nær frá þjóðvegi niður að ferjubryggju, 100 metrum norðan miðlínu. Þessi lína gengur í sjó fram u.þ.b. miðja vegu milli Þrælavogs og Innri Grundartanga. Að sunnan afmarkast hafnarsvæðið af línu sem hugsast dregin í sjó fram miðja vegu milli Heyness (Ytri Grundartanga) og Hrófsness um svokallaðan Ós.

                Sjávarlínan að austan nær um 1 km frá ströndinni.

1.9.          Inni á hafnarsvæðinu eru hinar svonefndu Flókatóftir sem friðlýstar eru samkvæmt

                þjóðminjalögum nr. 52/1969 og skal farið með þær eins og þau lög ákveða.

Takmörk hafnarinnar Örlygshöfn við Patreksfjörð.

1.10.        Takmörk Örlygshafnar eru:

                Frá landamerkjum Sellátraness að utanverðu, við svokallaðan Míganda að landamerkjum Vatnsdals, við Múlahlein að innanverðu. Takmörk hafnasvæðis á landi eru 100 m í báðar áttir frá bryggju og þaðan stystu leið til sjávar, efri mörk með neðri brún þjóðvegar.

                Sjávarlína er 1000 m frá strönd, fram af áðurnefndum örnefnum.

2. gr.

2.1.          Vesturbyggð er eigandi hafnanna. Bæjarstjórn fer með stjórn hafnamála undir yfirumsjón samgönguráðuneytis.

2.2.          Hafnastjórn fer með framkvæmd hafnamála í umboði bæjarstjórnar.

2.3.          Bæjarstjórn kýs á fyrsta fundi sínum 5 menn í hafnastjórn og jafn marga til vara og skipar formann hennar. Boðar formaður til funda og stýrir þeim. Minnst einn aðalmanna í hafnastjórn skal eiga sæti í bæjarstjórn.

                Kjörtímabil hafnastjórnar er hið sama og bæjarstjórnar.

2.4.          Auk hinna kjörnu fulltrúa á hafnastjóri sæti í hafnastjórn með málfrelsi og tillögurétt.

2.5.          Hafnastjóri skal ráðinn af hafnastjórn.

3. gr.

Hlutverk og valdsvið hafnastjórnar.

3.1.          Hafnastjórn gerir fjárhagsáætlun fyrir hafnasjóð þar sem fram kemur m.a.

                viðhaldskostnaður hinna ýmsu hafnamannvirkja svo og kostnaður við nýbyggingar.

                Hafnastjórn skal leggja fjárhagsáætlun fyrir bæjarstjórn til staðfestingar.

                Hafnastjórn skal leita staðfestingar bæjarstjórnar á lántökum og öðrum fjárskuldbindingum til langs tíma.

3.2.          Hafnastjórn hefur endanlegt ákvörðunarvald um:

a)             Rekstur hafnanna svo sem ráðstöfun á aðstöðu þ.m.t. leigu á húsnæði í eigu hafnannna og landi þeirra sem leigt er til skamms tíma.

b)            Leyfisveitingar til starfsemi á hafnasvæðunum og að banna eða takmarka afnot hafnasvæða fyrir starfsemi sem hún telur torvelda eðlilega hafnarstarfsemi.

3.3.          Hafnastjórn gerir tillögur til bæjarstjórnar varðandi skipulagsmál á

                hafnasvæðunum. Bygginga- og skipulagsmál á hafnasvæðunum skulu hljóta umfjöllun hafnastjórnar og bygginganefndar áður en þau eru lögð fyrir bæjarstjórn.

3.4.          Innan hafna má ekki gera nein hafnarmannvirki, né breyta þeim mannvirkjum sem nú eru til staðar og ekki heldur fylla upp né dýpka út frá landi nema leyfi hafnastjórnar og/eða bæjarstjórnar komi til.

3.5.          Hafnastjórn hefur eftirlit á hafnasvæðunum með byggingu mannvirkja sem undanþegin eru ákvæðum byggingarlaga nr. 54/1978.

4. gr.

Hlutverk hafnastjóra.

4.1.          Hafnastjóri er ráðinn af hafnastjórn og fer með daglega stjórn hafnanna í umboði hafnastjórnar.

                Hafnastjóri undirbýr mál sem leggja á fyrir hafnastjórn og veitir viðtöku erindum

                til hennar. Hann sér um framkvæmd samþykkta hafnastjórnar og veitir hafnastjórn og bæjarstjórn upplýsingar um málefni hafnanna.

                Hann sér um að fjárhagsáætlun sé fylgt og ber ábyrgð á fjárreiðum hafnasjóðs og ber í hvívetna að gæta hagsmuna hafnasjóðs.

                Í erindisbréfi eru settar nánari reglur um starfsvið hafnastjóra.

4.2.          Hafnastjóri skal vinna störf sín í samræmi við ákvæði hafnalaga og bæjarstjórnar.

4.3.          Hafnastjóri sér um að gætt sé reglu á höfninni og landi hennar. Er öllum

                skylt að hlýða fyrirmælum hans og þeirra sem hann felur slík störf.

5. gr.

5.1.          Hafnastjóri ræður fasta starfsmenn hafnanna og setur þeim starfsreglur. Einnig starfsmenn til afleysinga.

5.2.          Hafnastarfsmenn, sem hafa umsjón með eignum hafnanna, gæta reglu og sinna hafnavörslu, skulu bera skilríki um starf sitt og/eða einkennisbúning samkvæmt ákvörðun hafnastjórnar.

5.3.          Starfsmenn hafnanna skulu gæta kurteisi í starfi. Þyki einhverjum að hann sé órétti beittur af starfsmönnum hafnanna getur hann kært það til hafnastjóra en skipun starfsmannsins ber að hlýða þegar í stað.

II. KAFLI.

Umferð skipa.

6. gr.

Skilgreining á skipi.

6.1.          Skip telst í reglugerð þessari sérhvert fljótandi far sem nota má sem flutningatæki,

                dvalarstað, vinnustað, framleiðslustað eða geymslustað, þar með taldir kafbátar.

7. gr.

Almennar reglur við komu og brottför.

7.1.          Við komu og brottför að degi til skulu skip önnur en íslensk fiskiskip hafa þjóðfána við hún.

7.2.          Þjónusta við skip, svo sem vatnsafgreiðsla og tenging rafmagns, er unnin af hafnarvörðum undir stjórn hafnastjóra. Skulu skip við komu, brottför og siglingu um hafnasvæðin hafa opna talstöð á viðskiptabylgju hafnanna.

7.3.          Sérhvert skip skal boða áætlaða komu sína (ETA) til hafnavarða með fjarskiptasambandi eða gegnum umboðsmann með minnst 24 klst. fyrirvara. Tilkynna skal brottför með minnst 3 klst. fyrirvara.

7.4.          Skipstjóri skal við komu til hafnar gefa eftirfarandi upplýsingar eftir því sem við á:

                Skipsnafn, skipaskrárnúmer, þjóðerni, stærð samkvæmt mælibréfi, djúpristu og síðasta viðkomustað.

                Nafn skipstjóra.

                Fjölda í áhöfn og fjölda farþega.

                Tegund og magn farms.

                Um hættulegan farm, tegund (tækniheiti og IMDG-flokkun) og magn.

                Um hugsanlega sjúkdóma um borð.

                Nafn umboðsmanns.

7.5.          Búnaður skipa skal uppfylla kröfur alþjóðasamþykkta sem íslensk stjórnvöld hafa staðfest svo og sérreglna Siglingastofnunar Íslands. Skipstjórnarmenn skulu sýna hafnastarfsmönnum, ef óskað er, skírteini um fullnægjandi búnað skipa sinna.

8. gr.

Hafnsaga og önnur þjónusta við skip.

8.1.          Sérhvert skip, sem nota vill hafnsögumann, skal gera boð um það til hafnavarða

                með minnst 3 klst. fyrirvara. Er hafnsögumanni skylt að fara til móts við skipið allt að 0.5 sjómílu út fyrir ystu mörk hafnanna, ef skipstjóri æskir þess. Vísar þá hafnsögumaður skipinu leið til hafnar og má eigi yfirgefa það án samþykkis skipstjóra, fyrr en skipið er lagst við festar í höfninni. Heimilt er hafnsögumanni meðan hann hefur ekki lokið starfi sínu að banna hverjum þeim, sem ekki á lögmætt erindi að koma á skipsfjöl.

9. gr.

Umferð um hafnirnar.

9.1.          Skipstjóri, sem ekki hefur hafnsögumann um borð, skal með talstöðvarsambandi við

                hafnarverði fá upplýsingar um hvar hann getur bundið skip sitt.

9.2.          Á innri höfnum má ekki sigla skipum hraðar en sem svarar 4 sjómílum á klst. en þó aldrei hraðar en aðstæður og góð sjómennska leyfa. Sérstaka aðgát skal sýna þegar farið er um svæði, þar sem unnið er að dýpkun, köfun og þess háttar enda skal við slík störf hafa uppi viðeigandi merki.

9.3.          Skip mega ekki láta vélar ganga af svo miklu afli að öðrum skipum eða hafnarmannvirkjum stafi hætta af frá aðal- eða þverskrúfum.

9.4.          Bannað er að blása í flautur og lúðra á innri höfnunum, nema umferð gefi tilefni til þess.

9.5.          Skylt er að gæta allrar varúðar í meðferð elds og ljósa í skipum á höfnunum.

9.6.          Sérhvert skip, sem ekki er bundið við bryggju eða hafnarbakka, skal hafa uppi fyrirskipuð ljós- og dagmerki.

9.7.          Skemmti- og smábátar, þar með taldir ára- og seglbátar, skulu svo sem frekast er unnt forðast siglingaleiðir stærri skipa, sem eru á leið til og frá höfninni.

9.8.          Ekkert skip má liggja við dufl eða akkeri á innri höfnunum, nema með leyfi hafnavarða.

 

10. gr.

Skip í viðlegu.

10.1.        Skip telst í viðlegu, er það liggur við hafnarbakka, bryggju eða föst legufæri og er í eða bíður eftir afgreiðslu eða þjónustu.

10.2.        Skip hljóta viðlegu í sömu röð og þau koma til hafnar. Undantekning eru skip sem hafa fastar viðlegur eða umsamin forgangsafnot hafnarbakka.

10.3.        Ekki má festa skipum við hafnarbakka eða bryggjur, nema við festarhringa eða festarstólpa. Festum skal þannig komið fyrir, að þær hindri sem minnst umferð á bryggju eða hafnarbökkum og skulu festar auðkenndar með veifum eða öðrum varúðarmerkjum. Þyki hafnarvörðum þessa ekki nægilega gætt, geta þeir krafist, að úr verði bætt tafarlaust.

                Skylt er að hafa hlífar milli skips og hafnarbakka, ef hafnarverðir krefjast þess.

                Ekki má krækja hökum í bryggjur eða hafnarbakka. Ekki mega skip hleypa vatni á bryggjur eða hafnarbakka, hvorki við þvott á þilfari né heldur er þau hleypa burt vatni eða á annan hátt, heldur skulu þau girða svo fyrir með hlífum að vatnið fari beint í höfnina en komist eigi á bryggjurnar eða hafnarbakkana.

10.4.        Þegar búið er að leggja skipi við hafnarbakka, má ekki flytja það innan hafnar án samþykkis hafnarvarðar, en skylt er skipstjóra að flytja skipið, ef hafnarvörður skipar svo fyrir. Skip, sem ekki er verið að losa eða eru í rekstri, mega aldrei liggja svo í höfninni, að þau tálmi vinnu við önnur skip og skal skylt að hlýða boðum hafnarvarðar um flutning þeirra. Liggi skip á innri höfninni án þess að nokkuð sé unnið við það, getur hafnarvörður krafist þess að það sé tekið í burtu. Færist hlutaðeigandi undan því að færa skipið samkvæmt ákvæðum þessa töluliðar eða dragist flutningur þess fram yfir þann tíma, sem hafnarvörður hefur fyrirskipað, er honum heimilt að láta flytja skipið á kostnað og ábyrgð skipseiganda.

10.5.        Á sérhverju skipi skal jafnan vera að minnsta kosti einn maður sem getur tekið á móti skipunum starfsmanna hafnanna og framkvæmt þær. Skal hann sjá um að óviðkomandi aðilar hafi ekki aðgang að skipinu og ber eigandi fulla ábyrgð á öllu tjóni, er leiða kann af vanrækslu í þessu efni.

                Heimilt er hafnarverði að fallast á gæslu sérstakra öryggisvarða, enda séu hjá skipaþjónustu nöfn skipstjórnarmanna, sem kalla má út vegna veðurs eða annarra orsaka.

10.6.        Hafnarvörður ákveður legu fyrir minni fiskibáta og/eða skemmtibáta við viðeigandi mannvirki eftir því sem rými leyfir. Þegar skip er sjósett eða því siglt í höfn, skal tilkynna það skipaþjónustu. Skip þessi eru á ábyrgð eigenda sama hvort þau eru á floti í höfninni eða á landi hennar.

                Heimilt er að fela félögum smábátaeigenda umsýslu á ákveðnum svæðum undir eftirliti hafnavarða.

11. gr.

Skip í lægi.

11.1.        Skip telst í lægi er það liggur fyrir akkeri eða öðrum legufærum og er ekki í rekstri.

11.2.        Skipum, sem leggja skal í lægi, má aðeins leggja á þeim stöðum, er hafnarvörður leyfir. Skipum skal lagt undir umsjá hafnarvarðar og í samráði við hann. Eftirlit og     viðhald legufæra er á ábyrgð skipseiganda.

III. KAFLI.

Afnot hafnamannvirkja og landsvæða.

12. gr.

Lestun og losun almennt.

12.1.        Afnot hafnamannvirkja og lands er öllum heimil að fengnu leyfi hafnayfirvalda og greiðslugjalda samkvæmt gjaldskrá.

12.2.        Hafnastjórn ber enga ábyrgð á varningi eða öðrum eignum sem geymdar eru á hafnasvæðum.

12.3.        Við lestun/losun skal viðhafa fyllstu gætni til að koma í veg fyrir óeðlilegt slit mannvirkja og búnaðar. Ekki má draga þunga hluti eftir hafnarbökkum, né sturta varningi af bílum án eðlilegs hlífðarlags.

12.4.        Óheimilt er að geyma tækjabúnað á hafnasvæðunum án leyfis hafnayfirvalda.

12.5         Þeir munir eða vörur, sem skipað er upp eða láta á í skip, mega ekki liggja á bryggju, hafnarbakka eða annars staðar á landi hafnanna en á þeim stöðum sem ætlaðir eru til geymslu á slíkum varningi. Hafnarvörður getur flutt vörur og muni, sem geymdir eru í óleyfi, burt á kostnað og ábyrgð eiganda eða umboðsmanns hans.

12.6.        Þegar lokið er lestun eða losun skal sá er séð hefur um lestun eða losun, láta þrífa bryggju eða hafnarbakka, sem notuð hefur verið. Farist það fyrir skal hafnarvörður sjá um að það sé gert, en afgreiðslumaður skipsins greiði allan kostnað sem af því leiðir.

13. gr.

Meðferð eldfims og hættulegs varnings.

13.1.        Skip, sem flytja sprengiefni, eldfima vökva, lofttegundir undir þrýstingi (flöskugas) eða efni, sem við vissar aðstæður valda eld- eða sprengihættu mega ekki koma inn á innri höfnina, fyrr en leyfi hefur verið veitt til þess. Skipstjóra eða umboðsmanni ber að tilkynna hafnarverði og slökkviliðsstjóra um farminn 24 klst. fyrir áætlaðan komutíma.

                Tilkynningarskyldan nær til efna, sem samkvæmt alþjóðareglum (International Maritime Dangerous Goods Code) flokkast í flokka 1, 2, 3, 4 og 5.

                Í tilkynningu skal greina tækniheiti efna og UN-tölu þeirra samkvæmt IMDG-reglum, magn, pökkun og lestun. Sem dæmi um hættulegan varning má nefna: Púður, dýnamít, geomit, hlaðnar patrónur, bensín, steinolíu, aceton, terpentínu, toluol, kosangas, kalsíumkarbit, ammoníumnítrat og natríumklórat.

13.2.        Losun á vörum, sem um ræðir í þessari grein skal að jafnaði framkvæmd strax og

                skip hefur lagst að bryggju og á undan losun á öðrum varningi.

                Við lestun skal farmur lestaður síðast, og skal skip láta úr höfn strax að lestun lokinni.

                Álíti hafnarvörður að hætta geti stafað af lestun eldfimrar vöru getur hann stöðvað verkið uns nauðsynlegar varúðarráðstafanir hafa verið gerðar.

13.3.        Skylt er að hafa öryggisvörð við skip, sem lesta eða losa eldfimar vörur.

                Hafnarvörður getur ákveðið að lestun og losun slíkrar vöru fari fram við sérstaka hafnarbakka, þar sem tryggt er talið. Varningur skal geymdur á svæði, sem hafnarvörður eða viðkomandi eftirlitsstofnun samþykkir. Setja skal sérstakar reglur um nánari framkvæmd og ákvæði þessarar greinar sbr. ráðleggingar Alþjóðasiglingamálastofnunarinnar (IMO) um öryggi við flutning, meðferð og geymslu hættulegra efna á hafnasvæðum. Skip, sem flytja eldfim efni, skulu á daginn hafa uppi rautt flagg (merkjatákn B) á framsiglu, en á nóttunni rautt ljósker.

                Í skipum, sem flytja eldfim efni, má eigi kveikja eld eða ljós nema undir kötlum skipsins eða í eldavél skipsins og á lögboðnum ljóskerjum.

                Tóbaksreykingar eru bannaðar í þeim skipum og á því svæði, þar sem unnið er að

                affermingu eldfims varnings.

 

IV. KAFLI.

Um hafnagjöld í höfnum Vesturbyggðar.

14. gr.

Um hafnagjöld.

14.1.        Gjöld til hafnasjóðs skulu innheimt samkvæmt gjaldskrám, er settar skulu í samræmi við ákvæði 13. gr. hafnalaga. Séu þau ekki greidd á gjalddaga skulu reiknaðir dráttarvextir á skuldina samkvæmt nánari ákvörðun Seðlabanka Íslands hverju sinni.

V. KAFLI.

Ýmis ákvæði.

15. gr.

Löggæsla á hafnasvæði, umferð o.fl.

15.1.        Lögregla í Barðastrandarsýslu hefur á hendi almenna löggæslu á hafnasvæðunum.

15.2.        Þeim, sem ekkert lögmætt erindi eiga, er bannað að dvelja á landi hafnanna ef þeir með því tálma lestun og losun eða önnur störf, sem þar eru unnin.

                Banna má ónauðsynlegan akstur hvers konar ökutækja um bryggjur, hafnabakka farmstöðvar og önnur afgreiðslusvæði. Hafnastjórn getur sett umferðartakmarkanir á hafnasvæðunum. Fólk sem fer um hafnasvæðið er þar á eigin ábyrgð. Sund er bannað á hafnasvæðunum án leyfis.

15.3.        Bannað er að skjóta af byssum eða öðrum skotvopnum við höfnina eða á henni. Sömuleiðis er bannað að skjóta flugeldum á hafnasvæðunum án leyfis.

15.4.        Fiskveiðar á hafnasvæðunum mega ekki trufla eðlilega umferð og afgreiðslu.

15.5.        Hafnastjóra skal þegar tilkynnt um allt það, sem bjargað er í höfninni, en hann gefur lögreglu skýrslu um það.

16. gr.

Skipsflök og hlutir í hirðuleysi.

16.1.        Ef skip lendir á grynningum eða sekkur, þar sem það, að áliti hafnastjóra tálmar greiða notkun hafnanna, skal færa það burt svo fljótt sem auðið er.

                Verði dráttur á því, má hafnastjóri láta færa skipið burt á kostnað eiganda, og er honum heimilt að láta selja það til lúkningar kostnaðinum ef nauðsyn krefur. Skipsflök má ekki draga á land á hafnasvæðunum án leyfis.

16.2.        Ef skip, bátar, flutningstæki á landi eða annar búnaður er í hirðuleysi á hafnasvæðunum og veldur óþrifnaði og hættu þá skal hafnastjóri fyrirskipa úrbætur innan ákveðins frests. Sé slíkum fyrirmælum ekki sinnt, má fjarlægja viðkomandi hlut á kostnað eiganda án nokkurrar skaðabótaskyldu.

17. gr.

Varnir gegn mengun og óþrifnaði.

17.1.        Ekki má kasta í hafnirnar kjölfestu, ösku, dauðum fiski, matarleifum, fiskúrgangi, vírum, vöruleifum, umbúðum eða öðru þess háttar. Skal það flutt þangað sem hafnarverðir vísa til.

17.2.        Bannaður er hvers konar hvalskurður við höfnina og í henni. Eigi má draga, reka eða flytja á annan hátt hvali inn í hafnirnar né neitt það, sem valdið getur óþrifnaði, umferðartruflun eða óþægindum í höfnunum, nema leyfi hafnastjóra komi til.

17.3.        Öllum skipum, farartækjum svo og öðrum atvinnurekstri er stranglega bannað að dæla eða láta renna í hafnirnar olíu, lýsi, olíusora eða annað, sem mengun veldur. Um varnir gegn mengun sjávar og viðurlög við mengunarbrotum fer samkvæmt gildandi lagaákvæðum á hverjum tíma.

18. gr.

Beiðni um og skilyrði fyrir þjónustu.

18.1.        Allir þeir, sem æskja afgreiðslu fyrir skip, láns á tækjum eða aðstoðar á einn eða annan hátt hjá höfnunum, skulu snúa sér beint til skrifstofu hafnanna með beiðni þar að lútandi. Heimilt er hafnastjóra að neita þeim aðilum um aðstoð eða afgreiðslu, sem eru í vanskilum með gjöld til hafnanna.

19. gr.

Hverjum skal gefa fyrirmæli.

19.1.        Hverja þá skipun, sem samkvæmt reglugerð þessari má gefa skipi, skal gefa skipstjóra, en stýrimanni ef skipstjóri er ekki á skipi og eigi heldur umboðsmaður hans, samkvæmt gr. 10.5. Ef stýrimaður er fjarverandi, má gefa einhverjum öðrum af áhöfninni skipunina, og er það jafngilt sem skipstjóri hefði fengið skipunina sjálfur.

20. gr.

Um skaðabótaskyldu.

20.1.        Um skaðabótaskyldu vegna skemmda á höfnunum, mannvirkjum þeirra eða áhöldum, fer eftir almennum reglum. Ef samningum verður ekki við komið um skaðabætur, má ákveða þær af tveimur óvilhöllum, dómkvöddum mönnum. Hvorum aðila um sig er heimilt að krefjast yfirmats, en gera skal það áður en einn mánuður er liðinn frá því að matsgerð er lokið.

                Yfirmat skal framkvæmt af þremur óvilhöllum, dómkvöddum mönnum.

                Kostnaðinn við yfirmat greiðir sá, sem krafðist yfirmats, ef það gengur honum ekki í vil.

20.2.        Nú veldur skip skemmdum í höfnunum eða skipstjóri verður brotlegur við ákvæði reglugerðar þessarar, og er þá óheimilt að flytja skipið úr höfnunum áður en málið er útkljáð, nema fullnægjandi trygging sé sett fyrir greiðslu að dómi hafnastjóra. Bótakröfum hafnasjóðs fylgir lögtaksréttur sbr. 37. gr. hafnalaga.

21. gr.

Brot, sektarákvæði og meðferð mála.

21.1.        Brot gegn reglugerð þessari varða sektum nema þyngri refsing liggi við samkvæmt öðrum lögum og skulu sektir renna í hafnasjóð Vesturbyggðar.

                Til tryggingar sektum og vangoldnum gjöldum má leita kyrrsetningar.

21.2         Með mál út af brotum á reglugerð þessari skal fara að hætti opinberra mála. Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt hafnalögum nr. 23/1994 staðfestist hér með til að öðlast þegar gildi og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli.

                Jafnframt falla úr gildi hafnarreglugerðir fyrir Patrekshöfn nr. 131 frá 24. febrúar 1986, fyrir Bíldudalskauptún nr. 322 frá 23. október 1974 ásamt síðari breytingum, fyrir Brjánslæk nr. 185 frá 15. apríl 1987 og fyrir Örlygshöfn við Patreksfjörð nr. 256 frá 30. maí 1975.

Samgönguráðuneytinu, 16. maí 1997.

Halldór Blöndal.

Ragnhildur Hjaltadóttir.

 


Þetta vefsvæði byggir á Eplica