Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneyti

347/2012

Reglugerð um (9.) breytingu á reglugerð nr. 672/2008 um hámarksgildi varnarefnaleifa í matvælum og fóðri.

1. gr.

Ákvæði samningsins um Evrópska efnahagssvæðið sem vísað er til í XII. kafla II. viðauka skulu öðlast gildi með breytingum og viðbótum sem leiðir af II. viðauka, bókun 1 við samninginn og öðrum ákvæðum hans. Á grundvelli ákvörðunar sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 5/2012, frá 11. febrúar 2012, öðlast eftirfarandi ESB-gerðir gildi hér á landi:

  1. Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 310/2011 um breytingu á II. og III. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 396/2005 að því er varðar hámarksgildi leifa fyrir aldíkarb, brómóprópýlat, klórfenvinfos, endósúlfan, EPTC, eþíón, fenþíón, fómesafen, metabensþíasúrón, metíðaþíón, símasín, tetradífón og tríforín í eða á tilteknum afurðum. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 12, frá 1. mars 2012, bls. 383.
  2. Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 460/2011 um breytingu á III. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 396/2005 að því er varðar hámarksgildi leifa fyrir klórantranilípról (DPX E-2Y45) í eða á gulrótum. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 19, frá 29. mars 2012, bls. 215.
  3. Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 508/2011 um breytingu á II. og III. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 396/2005 að því er varðar hámarksgildi leifa fyrir abamektín, asetamípríð, sýpródiníl, dífenókónasól, dímetómorf, fenhexamíð, prókínasíð, próþíókónasól, pýraklóstróbín, spírótetramat, þíaklópríð, þíametoxam og trífloxýstróbín í eða á tilteknum afurðum. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 19, frá 29. mars 2012, bls. 232.
  4. Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 520/2011 um breytingu á II. og III. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 396/2005 að því er varðar hámarksgildi leifa fyrir benalaxýl, boskalíð, búprófesín, karbófúran, karbósúlfan, sýpermetrín, flúópíkólíð, hexýþíasox, indoxakarb, metaflúmísón, metoxýfenósíð, parakvat, próklóras, spíródíklófen, próþíókónasól og soxamíð í eða á tilteknum afurðum. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 19, frá 29. mars 2012, bls. 281.
  5. Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 524/2011 um breytingu á II. og III. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 396/2005 að því er varðar hámarksgildi leifa fyrir bífenýl, deltametrín, etófúmesat, ísópýrasam, própíkónasól, pýmetrósín, pýrimetaníl og tebúkónasól í eða á tilteknum afurðum. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 19, frá 29. mars 2012, bls. 325.
  6. Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 812/2011 um breytingu á III. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 396/2005 að því er varðar hámarksgildi leifa fyrir dímetómorf, flúópíkólíð, mandíprópamíð, metrafenón, nikótín og spírótetramat í eða á tilteknum afurðum. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 19, frá 29. mars 2012, bls. 76.
  7. Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 813/2011 um breytingu á II. og III. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 396/2005 að því er varðar hámarksgildi leifa fyrir asekínósýl, emamektínbensóat, etametsúlfúrónmetýl, flúbendíamíð, flúdíoxóníl, kresoxím-metýl, metoxýfenósíð, nóvalúrón, þíaklópríð og trífloxýstróbín í eða á tilteknum afurðum. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 19, frá 29. mars 2012, bls. 381.

2. gr.

Matvælastofnun og heilbrigðisnefndir sveitarfélaga undir yfirumsjón Matvælastofnunar fara með eftirlit með því að ákvæðum þessarar reglugerðar vegna matvælaeftirlits sé framfylgt í samræmi við 6. og 22. gr. laga nr. 93/1995 um matvæli.

3. gr.

Um brot gegn reglugerð þessari fer samkvæmt 30. gr., 30. gr. a - 30. gr. e og 31. gr. laga nr. 93/1995 um matvæli.

4. gr.

Reglugerð þessi er sett samkvæmt heimild í 31. gr. a laga nr. 93/1995 um matvæli.

5. gr.

Reglugerð þessi öðlast þegar gildi.

Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneytinu, 17. apríl 2012.

F. h. r.

Sigurgeir Þorgeirsson.

Baldur P. Erlingsson.


Þetta vefsvæði byggir á Eplica