Leita
Hreinsa Um leit

Samgönguráðuneyti

337/2009

Reglugerð um öryggisstjórnun skipa.

1. gr.

Markmið.

Markmið þessarar reglugerðar er að efla öryggisstjórnun skipa og öryggi við rekstur þeirra, svo og að koma í veg fyrir mengun frá skipum.

2. gr.

Innleiðing.

  1. Með reglugerð þessari öðlast gildi hér á landi reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 336/2006 frá 15. febrúar 2006 um að hrinda í framkvæmd ákvæðum alþjóðlega kóðans um öryggisstjórnun skipa innan Bandalagsins og um niður­fellingu á reglugerð ráðsins (EB), sem vísað er til í 56u í XIII. viðauka við samninginn um Evrópska efnahagssvæðið, eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 131/2006 frá 27. október 2006 um breytingu á XIII. viðauka (Flutningastarfsemi) við EES-samninginn, með þeim breyt­ingum og viðbótum sem leiðir af XIII. viðauka samningsins, bókun 1 um altæka aðlögun og öðrum ákvæðum hans. Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 336/2006 var birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 77 frá 18. desember 2008, bls. 20 og verður hluti af reglugerð þessari.

3. gr.

Gildistaka.

Reglugerð þessi, sem sett er með stoð í 1. mgr. 17. gr. laga nr. 76/2001 um áhafnir íslenskra farþegaskipa og flutningaskipa, með síðari breytingum, öðlast þegar gildi.

Samgönguráðuneytinu, 17. mars 2009.

Kristján L. Möller.

Ragnhildur Hjaltadóttir.
Þetta vefsvæði byggir á Eplica