Félagsmálaráðuneyti

317/2003

Reglugerð um Tryggingasjóð sjálfstætt starfandi einstaklinga. - Brottfallin

317/2003

REGLUGERÐ
um Tryggingasjóð sjálfstætt starfandi einstaklinga.

I. KAFLI
Gildissvið og orðskýringar.
1. gr.
Gildissvið.

Reglugerð þessi gildir um rétt bænda, smábátaeigenda og vörubifreiðastjóra, sbr. skilgreiningu 3. gr. laga um Tryggingasjóð sjálfstætt starfandi einstaklinga, nr. 46/1997, til greiðslna úr Tryggingasjóði sjálfstætt starfandi einstaklinga.


2. gr.
Orðskýringar.

Í reglugerð þessari er merking eftirfarandi hugtaka sem hér segir:
A. Sjálfstætt starfandi einstaklingur: Sá sem starfar við eigin rekstur, í eigin nafni eða í sameignarfélagi sem ekki er sjálfstæður skattaðili, í því umfangi að honum eða félagi er gert að standa mánaðarlega, eða með öðrum reglulegum hætti samkvæmt ákvörðun skattyfirvalda, skil á tryggingagjaldi.

B. Viðmiðunarfjárhæð fjármálaráðherra: Fjárhæðir sem fjármálaráðherra ákveður árlega sem lágmarksviðmiðun fyrir reiknað endurgjald í tilteknum starfsgreinum sem settar eru með heimild í 59. gr. laga um tekjuskatt og eignarskatt, nr. 75/1981, með síðari breytingum, sbr. 7. gr. laga nr. 152/2002.

C. Tryggingasjóður: Tryggingasjóður sjálfstætt starfandi einstaklinga.

D. Sjóðfélagi: Bændur, smábátaeigendur og vörubifreiðastjórar, sbr. 3. gr. laga um Tryggingasjóð sjálfstætt starfandi einstaklinga, nr. 46/1997, sem eru sjálfstætt starfandi einstaklingar.


II. KAFLI
Ávinnsla réttar til greiðslu úr Tryggingasjóðnum.
3. gr.
Skilyrði réttar til greiðslu úr Tryggingasjóðnum.

Sjóðfélagi skal teljast án atvinnu er hann uppfyllir skilyrði 1.–7. tölul. 1. mgr. 4. gr. laga um Tryggingasjóð sjálfstætt starfandi einstaklinga, nr. 46/1997, sbr. 5. gr. sömu laga og III. kafla reglugerðar þessarar. Hafi sjóðfélagi fengið leyfi til atvinnuleitar í öðru ríki innan Evrópska efnahagssvæðisins eða aðildarríkis stofnsamnings Fríverslunarsamtaka Evrópu jafngildir það skilyrði laganna um búsetu hér á landi.

Skráning fer fram hjá svæðisvinnumiðlun eða þeim aðila sem svæðisráð hennar hefur falið að annast skráningu.

Hafi sjóðfélagi fengið samþykki ríkisskattstjóra fyrir því að greiða tryggingagjald vegna reiknaðs endurgjalds einu sinni á ári (ársmaður), skal hann hafa greitt tryggingagjaldið vegna rekstrarársins á undan áður en umsókn hans um greiðslur úr Tryggingasjóðnum er afgreidd hjá úthlutunarnefnd.


4. gr.
Fullt starf.

Sjóðfélagi sem greiðir mánaðarlega staðgreiðsluskatt af reiknuðu endurgjaldi er nemur að lágmarki viðmiðunarfjárhæð fjármálaráðherra í viðkomandi starfsgrein telst vera í fullu starfi.


5. gr.
Hlutastarf.

Sjóðfélagi sem greiðir mánaðarlega staðgreiðsluskatt af reiknuðu endurgjaldi sem er lægra en viðmiðunarfjárhæð fjármálaráðherra í viðkomandi starfsgrein telst vera í hlutastarfi. Starfshlutfall hans ákvarðast af hlutfalli fjárhæðar reiknaðs endurgjalds sjóðfélaga og viðmiðunarfjárhæðar.


6. gr.
Skilyrði fyrir lágmarksgreiðslu úr Tryggingasjóðnum.

Sjóðfélagi sem telst án atvinnu á rétt á lágmarksgreiðslu úr Tryggingasjóðnum hafi hann á síðustu tólf mánuðum áður en hann stöðvaði rekstur eða varð án atvinnu staðið mánaðarlega í skilum með greiðslu tryggingagjalds og staðgreiðsluskatts af reiknuðu endurgjaldi fyrir fullt starf, sbr. 4. gr., í þrjá mánuði áður en rekstur stöðvaðist.

Hafi sjóðfélagi verið í hlutastarfi, sbr. 5. gr., skal hann hafa greitt tryggingagjald og staðgreiðsluskatt af reiknuðu endurgjaldi hlutfallslega lengur en skv. 1. mgr. til að öðlast rétt á lágmarksgreiðslu úr Tryggingasjóðnum.


7. gr.
Skilyrði fyrir hámarksgreiðslu úr Tryggingasjóðnum.

Sjóðfélagi sem telst án atvinnu á rétt á hámarksgreiðslu úr Tryggingasjóðnum hafi hann staðið mánaðarlega í skilum með greiðslu tryggingagjalds og staðgreiðsluskatts af reiknuðu endurgjaldi fyrir fullt starf, sbr. 4. gr., á síðustu tólf mánuðum áður en rekstur stöðvaðist.


8. gr.
Útreikningar á greiðslum úr Tryggingasjóðnum.

Hafi sjóðfélagi ekki verið í sama starfshlutfalli á síðustu tólf mánuðum áður en hann stöðvaði rekstur skal við útreikninga á rétti hans miða við meðaltal starfshlutfalls í þá mánuði sem staðið var í skilum með tryggingagjald og staðgreiðsluskatt af reiknuðu endurgjaldi á umræddu tímabili. Enn fremur skal reikna greiðslur hlutfallslega miðað við fjölda mánaða þegar staðið var í skilum með tryggingagjald og staðgreiðsluskatt af reiknuðu endurgjaldi á síðustu tólf mánuðum áður en rekstur stöðvaðist. Hlutaðeigandi skal þó ætíð fullnægja skilyrði fyrir lágmarksgreiðslu skv. 6. gr.

Hafi sjóðfélagi verið bæði í rekstri og launavinnu á síðustu tólf mánuðum áður en hann varð án atvinnu skal leggja saman starfshlutfall hans sem launamanns við starfshlutfall hans sem sjálfstætt starfandi í hverjum mánuði. Óheimilt er að miða við hærra starfshlutfall en 100%.

Þrátt fyrir ákvæði 1.–2. mgr. er óheimilt að miða greiðslur úr Tryggingasjóðnum við hærra starfshlutfall en sem nemur því starfshlutfalli sem sjóðfélagi er reiðubúinn að ráða sig í. Umsækjandi skal tilgreina í umsókn það starfshlutfall sem hann er reiðubúinn að ráða sig í. Greiðslur vegna barna skerðast ekki.


9. gr.
Skólanám.

Skólanám í skilningi laga um Tryggingasjóð sjálfstætt starfandi einstaklinga, nr. 46/1997, og reglugerðar þessarar telst vera 75–100% samfellt nám í viðurkenndri menntastofnun innan hins almenna menntakerfis í a.m.k. sex mánuði á síðustu tólf mánuðum áður en sjóðfélagi varð án atvinnu. Sama á við um 75–100% nám á háskólastigi og það nám annað sem gerir sambærilegar kröfur til undirbúningsmenntunar og nám á háskólastigi. Heimilt er að meta sambærilegt nám í öðrum ríkjum, enda uppfylli sjóðfélagi önnur skilyrði laganna um ávinnslu réttar til greiðslna. Einstök námskeið teljast ekki til skólanáms.

Þegar sjóðfélagi hefur lokið námi eða einsýnt þykir að hann hafi hætt námi skal meta skólanám hans skv. 1. mgr. sem þrettán vikur til viðbótar vinnuframlagi hans. Hafi sjóðfélagi átt geymdan bótarétt samkvæmt lögum nr. 46/1997 fær hann greiðslur úr Tryggingasjóðnum í samræmi við það að því undanskildu að starfstími hans eftir að hann hóf störf að nýju gefi tilefni til annars.

Leggja skal fram staðfestingu frá viðkomandi menntastofnun um að sjóðfélagi hafi verið skráður í 75–100% nám og hafi sýnt viðunandi ástundun.


10. gr.
Upplýsingaskylda.

Sjóðfélagi skal tryggja að allar nauðsynlegar upplýsingar fylgi umsókn hans um greiðslur atvinnuleysistrygginga svo unnt sé að meta rétt hans til greiðslna samkvæmt lögum um Tryggingasjóð sjálfstætt starfandi einstaklinga, nr. 46/1997, og reglugerð þessari.

Sjóðfélagi sem á rétt til greiðslu út Tryggingasjóðnum skal gefa skráningaraðila upplýsingar hafi breytingar orðið á högum hans er geta varðað rétt hans til greiðslu úr sjóðnum frá því að hann skráði sig síðast.


III. KAFLI
Stöðvun sjálfstæðrar starfsemi.
11. gr.
Stöðvun rekstrar.

Sjóðfélagi telst hafa stöðvað rekstur hafi hann tilkynnt til launagreiðendaskrár ríkisskattstjóra að hann hafi stöðvað rekstur og að öll starfsemi hafi verið stöðvuð. Þegar meta skal hvort starfsemi hafi verið stöðvuð skal líta til hreyfinga í virðisaukaskattsskrá ríkisskattstjóra. Heimilt er að taka tillit til hreyfinga í virðisaukaskattsskrá vegna eignasölu enda hafi sjóðfélagi lagt fram yfirlýsingu þess efnis að hann hyggist hætta rekstri.

Enn fremur telst sjóðfélagi hafa stöðvað rekstur hafi hann lagt inn skráningarnúmer sitt varanlega eða sýnt fram á að atvinnutæki hafi verið seld eða afskráð, reksturinn framseldur öðrum eða hafi verið tekinn til gjaldþrotaskipta.


12. gr.
Staðfesting um stöðvun rekstrar.

Sjóðfélagi skal láta fylgja umsókn sinni um greiðslur úr Tryggingasjóðnum staðfestingu um að hann hafi stöðvað rekstur skv. 11. gr. Staðfestingin skal fela í sér:

a. yfirlýsingu hlutaðeigandi um að öll starfsemi hafi verið stöðvuð og ástæður þess, og
b. afrit af tilkynningu til launagreiðendaskrár ríkisskattstjóra um að rekstur hafi verið stöðvaður eða vottorð frá skattyfirvöldum um að skráningarnúmer hafi verið afskráð.


13. gr.
Samdráttur í rekstri.
Hafi sjóðfélagi áunnið sér rétt til greiðslu úr Tryggingasjóðnum samkvæmt lögum um Tryggingasjóð sjálfstætt starfandi einstaklinga, nr. 46/1997, og II. kafla reglugerðar þessarar en reksturinn síðan dregist saman þannig að tekjur hlutaðeigandi verða lægri en hámarksgreiðslur atvinnuleysistrygginga er úthlutunarnefnd heimilt að greiða mismun atvinnuleysistrygginga sem hlutaðeigandi ætti rétt á skv. 8. gr. væri hann með öllu án atvinnu og mismun tekna hans. Hið sama á við missi sjóðfélagi launavinnu en heldur áfram rekstri.

Umsókn skal fylgja staðfesting skattyfirvalda um að sjóðfélaga sé heimilt að greiða svo lágt reiknað endurgjald vegna rekstrar samkvæmt gildandi reglum um reiknað endurgjald.

Ákvæði 15. gr. laga nr. 46/1997 gildir um sjóðfélaga sem sækir um greiðslur samkvæmt ákvæði þessu að því er varðar hlutastörf sem samsvara allt að mismuninum á fullu starfi og því starfshlutfalli er hann gegnir skv. 5. gr.


IV. KAFLI
Atvinnuleysi maka.
14. gr.
Styrkur vegna atvinnuleysis maka.
Maka sjóðfélaga er heimilt að sækja um styrk til Tryggingasjóðsins sýni hann fram á að styrkurinn muni nýtast honum við nýsköpun í atvinnurekstri. Skal hann í þessu skyni leggja fram greinargerð er hefur að geyma nákvæmar upplýsingar um það verkefni sem hann hyggst vinna að ásamt fjárhagsáætlun.

Styrkur skal nema hámarksbótum skv. 12. gr. laga um Tryggingasjóð sjálfstætt starfandi einstaklinga, nr. 46/1997 og er veittur að hámarki í sex mánuði. Skilyrði styrkveitingar til maka eru að:

a. maki sé atvinnulaus en geti vegna búsetu sinnar ekki sótt vinnu á næsta atvinnusvæði,
b. sjóðfélagi stundi atvinnurekstur þegar maki hans sækir um styrk,
c. samanlagðar tekjur sjóðfélaga og maka hafi á síðustu sex mánuðum ekki verið hærri en sem nemur tvöföldum hámarksbótum að meðaltali, og
d. styrkveiting verði ekki talin fela í sér röskun á samkeppnisstöðu.


15. gr.
Umsókn.
Stjórn Tryggingasjóðsins tekur ákvarðanir um veitingu styrks samkvæmt þessum kafla. Skal það gert á grundvelli 25. gr. laga um Tryggingasjóð sjálfstætt starfandi einstaklinga, nr. 46/1997. Stjórn sjóðsins skal í upphafi hvers árs ákveða heildarfjárhæð sem skal vera til ráðstöfunar samkvæmt ákvæðum þessa kafla.

Styrkjum skal úthlutað þrisvar á ári. Umsóknir skulu hafa borist Vinnumálastofnun fyrir 15. febrúar vegna fyrstu úthlutunar, fyrir 1. maí vegna annarrar úthlutunar og fyrir 15. september vegna þriðju úthlutunar.

Stjórn sjóðsins skal hafa eftirlit með því að framkvæmd verkefnis sé í samræmi við forsendur styrkveitingar og getur hún að eigin frumkvæði óskað eftir nauðsynlegum upplýsingum og gögnum. Komi í ljós að framkvæmd verkefnis sé á einhvern hátt ekki í samræmi við forsendur styrkveitingar er stjórninni heimilt að stöðva greiðslur styrksins. Skal stjórnin tilkynna hlutaðeigandi skriflega um ákvörðun sína um stöðvun greiðslu.

Innan átta vikna frá því að verkefni lýkur skal styrkhafi senda Vinnumálastofnun greinargerð um framkvæmd verkefnisins.


V. KAFLI
Deildir.
16. gr.
Skipting í deildir.

Tryggingasjóður sjálfstætt starfandi einstaklinga starfar í þremur fjárhagslega sjálfstæðum deildum, A-, B- og C-deild:

a. Bændur eiga rétt á greiðslum úr A-deild Tryggingasjóðsins.
b. Smábátaeigendur eiga rétt á greiðslum úr B-deild Tryggingasjóðsins.
c. Vörubifreiðastjórar eiga rétt á greiðslum úr C-deild Tryggingasjóðsins.

Deildirnar skipta með sér rekstrarkostnaði í hlutfalli við umfang hverrar deildar í rekstri sjóðsins og er starfsemi hverrar deildar haldið aðgreindri í bókhaldi og reikningum sjóðsins.


17. gr.
Lágmarksfjöldi í deild.
Lágmarksfjöldi sjóðfélaga í hverri deild skal vera 500 einstaklingar. Við ákvörðun um hvort skilyrði þetta telst uppfyllt skal miða við meðaltal þeirra sem greitt hafa tryggingagjald samkvæmt lögum um tryggingagjald, nr. 113/1990, í viðkomandi starfsgrein á síðastliðnum tólf mánuðum. Fækki sjóðfélögum í deild miðað við þetta lágmark skal stjórn sjóðsins gera tillögur til félagsmálaráðherra um hvernig bregðast skuli við.

Félagsmálaráðherra er heimilt að gera undanþágu frá skilyrði um lágmarksfjölda í deild.


VI. KAFLI
Ýmis ákvæði.
18. gr.
Eftirlit.
Vinnumálastofnun annast eftirlit með framkvæmd reglugerðar þessarar í umboði sjóðstjórnar.


19. gr.
Viðurlög.
Brot á ákvæðum þessarar reglugerðar skal fara með skv. V. kafla laga um Tryggingasjóð sjálfstætt starfandi einstaklinga, nr. 46/1997.


20. gr.
Gildistaka.
Reglugerð þessi, sem sett er með heimild í 31. gr. laga um Tryggingasjóð sjálfstætt starfandi einstaklinga, nr. 46/1997, með síðari breytingum, öðlast þegar gildi. Enn fremur fellur úr gildi reglugerð um Tryggingasjóð sjálfstætt starfandi einstaklinga, nr. 525/1998.


Félagsmálaráðuneytinu, 11. apríl 2003.

Páll Pétursson.
Hanna Sigr. Gunnsteinsdóttir.


Þetta vefsvæði byggir á Eplica