Iðnaðarráðuneyti

871/1999

Reglugerð fyrir Hitaveitu Skagafjarðar - Brottfallin

REGLUGERÐ

fyrir Hitaveitu Skagafjarðar.

I. kafli

Rekstrarform, tilgangur o.fl.

Eignarhald.

1. gr.

Hitaveita Skagafjarðar er fyrirtæki sem Sveitarfélagið Skagafjörður á og starfrækir sem sjálfstætt fyrirtæki, í reglugerð þessarri nefnt HS.

Tilgangur.

2. gr.

Tilgangur HS er að meginstefnu rekstur hitaveitna og önnur sú starfsemi sem tengist vinnslu og sölu á heitu vatni.

Veitusvæði.

3. gr.

Veitusvæði HS er lögsagnarumdæmi Sveitarfélagsins Skagafjarðar, en auk þess þau önnur sveitarfélög sem gera samkomulag við HS þar að lútandi. HS hefur einkaleyfi á dreifingu og sölu á heitu vatni í lögsagnarumdæmi Sveitarfélagsins Skagafjarðar, að undanskildu því svæði sem Hitaveita Hjaltadals nær nú til.

II. kafli

Stjórn Hitaveitu Skagafjarðar.

Veitustjórn.

4. gr.

Veitustjórn fer með stjórn HS í umboði sveitarstjórnar. Veitustjórn (stjórn HS) skal skipuð 5 mönnum og 5 til vara, kosnum af sveitarstjórn Sveitarfélagsins Skagafjarðar.

Kjörtímabil hennar er hið sama og sveitarstjórnar. Stjórnin er ákvörðunarbær þegar meirihluti hennar sækir fund. Einfaldur meirihluti atkvæða ræður úrslitum.

Rétt til setu á fundum veitustjórnar, með málfrelsi og tillögurétt, hafa veitustjóri HS og sveitarstjóri sveitarfélagsins sbr. 6. gr.

 

 

Verksvið stjórnar.

5. gr.

Helstu verkefni veitustjórnar eru:

1. Annast stefnumótun um uppbyggingu, rekstur og þjónustusvið veitunnar.

2. Gera áætlanir um öflun og dreifingu á heitu vatni og vinna að framkvæmd þeirra í samræmi við samþykktir sveitarstjórnar og gildandi lög á hverjum tíma.

3. Gera tillögu að gjaldskrá fyrir HS og leggja hana fyrir sveitarstjórn.

4. Gera meiriháttar samninga um vatnssölu.

5. Gera árlega fjárhagsáætlun og leggja fyrir sveitarstjórn, og eftir atvikum langtíma áætlun, m.a. til samræmis við þriggja ára áætlun sveitarfélagsins.

6. Gefa sveitarstjórn þær skýrslur sem óskað er eftir.

7. Semja nánari reglur um einstök framkvæmdaatriði reglugerðarinnar.

Veitustjóri.

6. gr.

Sveitarstjórn ræður veitustjóra HS að fengnum tillögum veitustjórnar.

Veitustjóri annast daglegan rekstur HS. Hann ræður starfsmenn til veitunnar eftir þörfum. Veitustjóri og eftir atvikum sveitarstjóri sitja fundi veitustjórnar og hafa þar málfrelsi og tillögurétt.

Fjárhagur.

7. gr.

HS skal hafa sjálfstæðan fjárhag og sjálfstætt reikningshald. Reikningsár HS er almanaksárið og skulu reikningar hennar vera hluti af samstæðureikningi Sveitarfélagsins Skagafjarðar og vera áritaðir af endurskoðendum þess í samræmi við ákvæði sveitarstjórnarlaga.

Tekjum HS skal varið til að standa straum af nauðsynlegum rekstri og stofnkostnaði þannig að tryggður sé öruggur rekstur veitunnar, svo og til greiðslu afborgana og vaxta af skuldum hennar vegna stofnkostnaðar. Ráðstöfun hagnaðar eða jöfnun taps skal ákveðin af sveitarstjórn að fengnum tillögum veitustjórnar.

III. kafli

Almenn ákvæði.

Húsveita, kaupandi o.fl.

8. gr.

Eigandi húseignar, eða annarra mannvirkja er hafa húsveitur tengdar HS, telst eigandi húsveitu. Kaupandi vatns er sá sem skráður er fyrir viðkomandi mæli eða hemli hjá HS hverju sinni.

Afhending og meðferð vatns, eignarréttur o.fl.

9. gr.

HS afhendir vatn um veitukerfi sitt í samræmi við gildandi reglugerð og gjaldskrá á hverjum tíma.

Veitustjóra HS er heimilt að semja sérstaklega um sölu á vatni utan almennra söluskilmála. Slíkir samningar skulu háðir samþykki veitustjórnar.

HS er heimilt að nota aftur vatn, sem runnið hefur gegnum hitakerfi hvers húseiganda (bakrennslisvatn), endurgjaldslaust. Heimilt er að leyfa frekari nýtingu þess, svo sem til upphitunar í gripahúsum, bílastæðum, gróðurhúsum o.s.frv.

HS ber enga ábyrgð á tjóni er kann að leiða af notkun bakrennslisvatns, s.s. frostskemmdum o.þ.h. Óheimilt er að tengja vatnsdælur, varmadælur og annan slíkan búnað við framrás eða bakrás hitaveitu. Húseiganda er heimilt að setja varmaskipta á heitt neysluvatn og vatn til kyndingar, enda kosti hann þá framkvæmd sjálfur.

Breytingar á þrýstingi, magni o.fl.

10. gr.

Óviðráðanlegar breytingar á þrýstingi eða magni á heitu vatni eru án ábyrgðar HS. Sama gildir um hitastig heita vatnsins. Um breytingar, er stafa af öðrum ástæðum, skal HS tilkynna notendum með hæfilegum fyrirvara sé þess nokkur kostur.

Þar sem svo hagar til að þrýstingsmunur er umtalsverður á kerfum hita- og vatnsveitu kann að vera nauðsynlegt að setja þrýstiminnkara á húskerfi til að jafna þrýsting. Húseiganda ber að setja slíkan búnað upp á sinn kostnað telji pípulagningameistari hússins, byggingarfulltrúi eða HS það nauðsynlegt.

Rekstrartruflanir o.fl.

11. gr.

Ef nauðsyn krefur, vegna viðgerða á dælustöðvum, vatnsgeymum, vatnsæðum og öðrum lögnum veitukerfa HS eða af öðrum ástæðum, getur HS fyrirskipað takmörkun á vatnsnotkun, takmarkað vatnsrennsli eða lokað fyrir vatn, eftir því sem þörf krefur hverju sinni, enda tilkynni HS fyrirfram um slíkar takmarkanir, ef unnt er.

HS ber ekki fjárhagslega ábyrgð á tjóni sem leiða kann af rekstrartruflunum er kunna að verða á veitukerfunum svo sem vegna frosta, rafmagnstruflana, náttúruhamfara eða annarra óviðráðanlegra atvika. Sama gildir ef rennsli í vatnsæð er stöðvað um stundarsakir vegna viðgerða eða annarra nauðsynlegra framkvæmda veitunnar. Þurfi að takmarka notkun á heitu vatni ákveður HS hvar og hvernig takmarkanir fara fram. Takmörkun um skamman tíma hefur ekki áhrif á skyldu til greiðslu mælaleigu eða fasta- og hemlagjalda.

Stöðvun á rekstri veitunnar eða hluta hennar vegna viðhalds eða tenginga skal tilkynna fyrirfram ef unnt er og HS skal kappkosta að koma á eðlilegum rekstri svo fljótt sem verða má.

Full vatnsgjöld, svo og fastagjald hitaveitu eða mælaleigu ber að greiða, þótt lokun fari fram og HS ber ekki fjárhagslega ábyrgð á tjóni, er leiða kann af rekstrartruflunum, er verða vegna vinnu við veitukerfi HS, rafmagnstruflana eða af öðrum óviðráðanlegum ástæðum.

HS er ekki skylt að greiða bætur vegna takmörkunar á vatnsafhendingu eða vegna tímabundinnar lækkunar á hitastigi heita vatnsins.

Viðhald húsveitu.

12. gr.

Í samræmi við skyldur samkvæmt byggingarlögum og reglugerðum er húsráðendum skylt að halda vel við vatnslögnum og vatnstækjum innanhúss.

Endursala.

13. gr.

Kaupendum er óheimil endursala á heitu vatni nema um það sé sérstaklega samið.

 

IV. kafli

Gjaldskrár og söluskilmálar.

Gild umsókn um tengingu húsveitu.

14. gr.

Skilyrði fyrir sölu á vatni er að í gildi sé samþykkt umsókn um tengingu viðkomandi húsveitu við veitukerfi HS. Sækja skal um tengingu á þar til gerðu eyðublaði.

Samningur um kaup á heitu vatni.

15. gr.

Upphaf og lok samnings um kaup á heitu vatni er við skráningu tilkynningar hjá HS þess efnis. Tilkynningin skal undirrituð af báðum aðilum, þ.e.a.s. þeim er hyggst hætta viðskiptum og þeim er tekur við.

Mælar, hemlar, stærð, gerð, prófanir o.fl.

16. gr.

HS ákveður stærð og gerð hemla og rennslismæla sem notaðir eru í mælagrindur. Miðað er við að fyrirtæki noti rennslismæla en eigendur íbúðarhúsnæðis geta valið á milli rennslismælis eða hemils. HS breytir stillingu hemils eftir óskum húseiganda fyrsta árið, sem hús hans er tengt við hitakerfið, en síðan verður hemilsstillingu að jafnaði breytt einu sinni á ári og skal skrifleg beiðni um breytingu koma fram við hitaveituna fyrir 1. september ár hvert. Hámarksstilling hemils gildir allt árið þótt vatnsnotkun verði minni hluta úr ári. Minnsta sala gegnum hemil skal vera 1 mínútulítri. Selt vatnsmagn standi ávallt á heilum eða hálfum mínútulítra.

Ef kaupandi óskar að hemill eða mælir sé prófaður skal hann senda skriflega beiðni þar um til hitaveitunnar. Komi í ljós við þá athugun að frávik sé 5% eða minna, er heimilt að gera kaupanda að greiða álestrargjald. Sé frávik meira skal hitaveitan greiða kostnað við prófunina og leiðrétta reikning kaupanda í samræmi við niðurstöður hennar, þó ekki fyrir lengra tímabil en tvo mánuði nema kaupandi eða HS, eftir því sem við á, geti sannað að um lengra tímabil hafi verið að ræða, þó lengst fjögur ár.

Fastagjald og gjald fyrir mælda notkun.

17. gr.

Gjaldi vegna kaupa á heitu vatni er skipt í fast gjald, gjald eftir hemli (lítri á mínútu) og gjald fyrir hvern seldan rúmmetra vatns samkvæmt rennslismæli auk mælaleigu. Greiðsla fastagjalds eða mælaleigu hefst þegar uppsetningu mælagrindar er lokið, óháð því hvenær vatnskaup hefjast.

Kaupandi skal greiða fastagjaldið/mælaleigu þrátt fyrir stöðvun á vatnsafhendingu vegna vanskila eða annarra vanefnda kaupanda þar til samningur um kaup á heitu vatni er úr gildi fallinn vegna uppsagnar.

Reikningar, uppgjör o.fl.

18. gr.

Kaupandi skal greiða HS fyrir heitt vatn samkvæmt gildandi gjaldskrá HS. Við breytingar á gjaldskrá skal reikningsfæra notkun í beinu hlutfalli við gildistíma hverrar gjaldskrár á því tímabili sem reikningurinn tekur til. HS má byggja reikninga á áætlun um vatnskaup og innheimta samkvæmt slíkri áætlun.

Þar til vatnsmælir hefur verið settur upp, eða ef vatnsmælir bilar áætlar HS heitavatnsnotkun með hliðsjón af eðlilegri þörf viðkomandi húss/mannvirkis. Reikningar, sem byggjast á staðreyndri vatnsnotkun, nefnast álestrarreikningar, en reikningar sem byggjast á áætlaðri notkun, nefnast áætlunarreikningar.

Vatnsnotkun samkvæmt mælum skal staðreyna eigi sjaldnar en á 12 mánaða fresti. Þegar vatnsnotkun hefur verið staðreynd, skal hún reikningsfærð og gerð upp fyrir tímabilið milli álestra og koma þá áætlunarreikningar til frádráttar.

Kaupandi getur þó jafnan, gegn greiðslu mælaálestrargjalds, krafist aukaálestrar og uppgjörs. Ennfremur getur hann óskað eftir breytingu á áætlun um vatnskaupin vegna nýrra forsendna.

Reikninga skal senda kaupanda á notkunarstað eða annan stað sem hann tiltekur. Reikninga ber að greiða á tilgreindum gjalddaga og eigi síðar en á eindaga. Sé reikningur eigi greiddur innan tilgreinds frests (fyrir eindaga) er fram kemur á reikningi, reiknast dráttarvextir frá gjalddaga. Útsending reikninga fyrir vatnsnotkun skal fara fram eigi sjaldnar en annan hvern mánuð.

V. kafli

Lagning veitukerfa, viðhald o.fl.

Veitukerfið.

19. gr.

HS lætur leggja og á allar lagnir veitukerfisins. Með veitukerfi er átt við aðveituæðar, stofnæðar, dreifiæðar, götuæðar svo og heimæðar og lagnir innanhúss til og með stofnkrana, vatnsmæli eða hemli enda er skylt að þeir séu á inntaki, sbr. 22. gr. um inntaksrými.

Heimæðar.

20. gr.

Sækja skal um lagningu heimæða til HS á þar til gerðu eyðublaði þegar framkvæmdir hefjast á lóð. Umsókn skulu fylgja viðeigandi teikningar samþykktar af byggingaryfirvöldum í Skagafirði og skal á þeim gerð grein fyrir afstöðu húss/mannvirkis og væntanlegum inntaksstað fyrir heitt vatn. Hönnuðir skulu hafa samráð við HS um væntanlega legu lagna á lóð og gera grein fyrir þeim á teikningum.

HS er heimilt að leggja heimæð eða sameiginlega heimæð um lóð, og húseigandi skal sjá fyrir inntaksstað fyrir heitt vatn við útvegg kjallara eða fyrstu hæðar ef húsið er kjallaralaust, ásamt nauðsynlegu rými fyrir mælagrind og annað tilheyrandi tengingu við veituna.

HS ber ekki skylda til að leggja heimæðar meðan frost er í jörðu eða á tímabilinu frá 1. október til 1. júní nema greiðsla á áföllnum aukakostnaði komi til.

Um tengibúnað.

21. gr.

Sækja skal um uppsetningu tengibúnaðar og kaup á vatni á þar til gerðum eyðublöðum. Umsóknin skal undirrituð af eiganda hússins eða fullgildum umboðsmanni hans ásamt pípulagningameistara þeim sem verkið á að annast. Mælagrind hitaveitu er sett upp þegar heimæðargjald hefur verið greitt.

Um lagningu heimæða og gerð inntaksrýmis.

22. gr.

Við hönnun húsa skal gera ráð fyrir og staðsetja á uppdrætti rými fyrir stofnloka heimæðar, mæli eða hemil og annan búnað í eigu HS. Inntaksrými skal uppfylla ákvæði byggingarreglugerðar. Tengja skal öryggisloka hitakerfis við frárennslislagnir. Inntaksrými skal vera aðgengilegt starfsmönnun HS.

HS annast lagningu eigin veitukerfis, og tengingu við húsveitur. Þó skal húseigandi/ húsbyggjandi koma fyrir inntaksvinklum og/eða ídráttarinntaksbeygjum í samráði við HS.

HS ákveður hvort lagt er einfalt eða tvöfalt (framrásar- og bakrásarkerfi) kerfi að húsi. Við framkvæmdir skal HS halda raski í lágmarki og ganga þrifalega um. Jafnframt skal HS færa allt til fyrra horfs, eftir því sem við verður komið.

Húseigandi á ekki kröfu til sérstakrar greiðslu vegna lagningar veitukerfa HS.

Kostnaður við tengingu.

23. gr.

HS kostar lagningu eigin veitukerfis, en húseigandi greiðir heimæðargjald samkvæmt gjaldskrá, fyrir hverja heimæð með mæli eða hemli.

Kostnaður við breytingar.

24. gr.

Kostnað við breytingar á húsveitu eða hitunarkerfi húss vegna tengingar við hitaveituna skal húseigandi greiða.

Húseigandi greiðir breytingar á heimæðum sem nauðsynlegar eru vegna framkvæmda hans.

Húseigandi skal fyrirfram sækja um leyfi til hverra þeirra framkvæmda, sem kunna að hafa í för með sér röskun á veitukerfi HS.

Áhleypingar.

25. gr.

Engir aðrir en umboðsmenn HS mega hleypa vatni úr kerfi veitunnar á hitakerfi húsa í fyrsta sinn eftir tengingu. Pípulagningameistari skal annast prófun hitalagna í samráði við byggingarfulltrúa sem sér um úttekt kerfisins og vera viðstaddur þegar vatni er hleypt á hitakerfið.

Aðgangur að veitukerfi, lögnum o.fl.

26. gr.

HS hefur rétt til aðgangs að húsnæði því sem tengt er veitukerfi hennar til viðhalds, eftirlits og breytinga.

Í þeim undantekningartilfellum, þar sem inntak hitaveitu og mælagrind eru ekki í sama herbergi, skal lögn þar á milli vera óhulin eða í stokk sem auðvelt er að opna, og ber húseigandi ábyrgð á tjóni er leki á slíkri millilögn kann að valda.

Óheimilt er að hylja mælagrind á þann hátt að það valdi erfiðleikum við viðhald og viðgerðir og eigi má setja hillur eða annað ofan við mæli þannig að það hindri eðlilegan aflestur, og getur HS krafist úrbóta sé frágangur umhverfis mælagrind ekki í samræmi við ákvæði reglugerðarinnar. HS getur lagfært slíka ágalla á kostnað húseiganda verði dráttur á úrbótum, sbr. 30. gr.

Viðhald heimæða.

27. gr.

Við viðhald heimæðar skulu starfsmenn HS halda raski í lágmarki og ganga snyrtilega um. Sé nauðsynlegt vegna bilunar eða endurnýjunar á heimæð að grafa upp heimæðina er starfsmönnum veitunnar það heimilt, en færa skulu þeir lóð til fyrra horfs eins og unnt er.

Starfsmönnum HS er heimilt vegna endurnýjunar heimæðar að leggja hana á öðrum stað frá dreifiæð í hús, telji þeir það heppilegra til að forðast skemmdir. Enn fremur er starfsmönnum heimilt að höfðu samráði við húseiganda, að fara með heimæð inn í hús á öðrum stað, ef ekki er unnt að nota þann stað sem fyrir er, nema valda miklu og/eða óbætanlegu tjóni. Hafi húseigandi gróðursett trjáplöntur, steypt veggi, stéttar, bifreiðastæði, eða annað sambærilegt yfir heimæð, eða lagt yfir hana snjóbræðslukerfi, ber HS ekki ábyrgð á því tjóni sem kann að verða vegna nauðsynlegra aðgerða veitunnar, nema tjónið verði rakið til gáleysis starfsmanna hennar.

Eigandi fasteignar á ekki kröfu á sérstakri greiðslu fyrir óþægindi vegna viðhalds eða endurnýjunar heimæðar.

VI. kafli

Innheimta vanskila, viðurlög við brotum o.fl.

Um stöðvun vatnsafhendingar vegna vanskila.

28. gr.

HS hefur rétt til að stöðva afhendingu á heitu vatni til kaupanda sem greiðir ekki áætlunar- eða álestrarreikning eða vanrækir skyldur sínar samkvæmt reglugerð þessari.

Til slíkra aðgerða má þó fyrst grípa að undangenginni skriflegri aðvörun sem sendist kaupanda með fimm daga fyrirvara. HS ber ekki ábyrgð á hugsanlegum afleiðingum slíkrar lokunar.

HS hefur rétt til að krefja kaupanda um greiðslu gjalds samkvæmt gjaldskrá hafi komið til stöðvunar vatnsafhendingar af ástæðum sem um getur í 1. mgr. Heimilt er HS að krefjast greiðslu þessarar áður en heitavatnsafhending er hafin á ný. Þó ekki komi til stöðvunar á afhendingu á heitu vatni er HS heimilt að krefja kaupanda um gjald vegna undirbúnings að stöðvun. Fastagjald/mælaleiga greiðist þó vatnsafhending hafi verið stöðvuð.

Innsigli, ólögmæt notkun o.fl.

29. gr.

Starfsmenn HS innsigla hemla og vatnsmæla, svo og annan þann inntaksbúnað í eigu HS, er þurfa þykir. Þessi innsigli mega engir aðrir en starfsmenn HS rjúfa. Ef rofið er innsigli á búnaði HS varðar það refsingu samkvæmt almennum hegningarlögum, sama á við um ólögmæta vatnsnotkun (vatnsstuld).

Ef skjótra aðgerða er þörf vegna hættuástands er heimilt að rjúfa innsigli en þá skal viðkomandi strax tilkynna HS um atvikið (neyðartilvik).

Húseigandi ber ábyrgð á meðferð búnaðar og lagna innanhúss sem eru í eigu HS og greiðir hann kostnað við viðgerð eða endurnýjun búnaðar sem verður fyrir skemmdum af hans völdum eða þeirra aðila sem hann ber ábyrgð á.

Húseiganda/kaupanda ber tafarlaust að tilkynna, til HS, ef vart verður bilunar á búnaði og tækjum veitunnar.

Enginn má af- eða endurtengja hitaveituna nema þeir sem HS hefir veitt umboð til þess. Sé húsveita tengd heitavatnskerfi HS í heimildarleysi, getur HS aftengt húsveituna fyrirvaralaust. Fara skal með slíkt brot sem ólögmæta vatnsnotkun.

Verði uppvíst að vatn hafi verið notað á annan hátt en um er samið, að raskað hafi verið mælitækjum eða tengingum breytt þannig að ekki komi fram öll notkun, skal HS áætla það vatnsmagn sem notað hefur verið með ólögmætum hætti og innheimta sérstaklega.

Vanræksla.

30. gr.

Vanræki húseigandi að vinna verk sem honum ber samkvæmt reglugerð þessari að framkvæma, eða sé verk ekki unnið á viðunandi hátt, er HS heimilt að láta vinna það á hans kostnað, hafi hann ekki orðið við tilmælum um að vinna verkið innan tiltekins frest.

Aðför _ Fjárnám.

31. gr.

Öll gjöld vegna heits vatns þ.m.t. heimæðargjald samkvæmt reglugerð þessari og gjaldskrá má innheimta með fjárnámi, skv. 10. tl. 1. mgr. 1. gr. laga nr. 90/1989 um aðför, og 79. gr. orkulaga nr. 58/1967, með síðari breytingum.

Viðurlög.

32. gr.

Brot á reglugerð þessari varða sektum, nema þyngri refsing liggi við samkvæmt lögum. Með mál út af brotum á reglugerð þessari skal farið að hætti opinberra mála.

Gildistaka o.fl.

33. gr.

Reglugerð þessi er sett samkvæmt heimild í orkulögum nr. 58/1967, með síðari breytingum, og öðlast þegar gildi. Með gildistöku þessarar reglugerðar falla úr gildi reglugerðir um Hitaveitu Sauðárkróks nr. 85/1971 og reglugerð um Hitaveitu Seyluhrepps nr. 299/1993.

Iðnaðarráðuneytinu, 21. desember 1999.

F. h. r.

Jón Ingimarsson.

Katrín Jóhannsdóttir.


Þetta vefsvæði byggir á Eplica