Fjármálaráðuneyti

753/1997

Reglugerð um mánaðarleg skil á staðgreiðslu og tryggingagjaldi. - Brottfallin

REGLUGERÐ

um mánaðarleg skil á staðgreiðslu og tryggingagjaldi.

1. gr.

                Launagreiðandi skal ótilkvaddur skila skilagrein og því staðgreiðslufé sem honum bar að halda eftir eigi sjaldnar en mánaðarlega.

                Gjaldskyldur aðili skal ótilkvaddur skila tryggingagjaldi, þ.m.t. gjaldi til ábyrgðarsjóðs launa, eigi sjaldnar en mánaðarlega.

2. gr.

                Staðgreiðslufé og tryggingagjaldi ber að skila inn á gíróreikning nr. 25882 í Seðlabanka Íslands eða til innheimtumanna, sbr. 5. gr.

3. gr.

                Með skilum skal launagreiðandi láta fylgja skilagrein um staðgreiðslu í því formi sem ríkisskattstjóri ákveður, sbr. 20. gr. laga nr. 45/1987, um staðgreiðslu opinberra gjalda. Ef skilafé er skilað sem innborgun inn á gíróreikning skv. 2. gr., skal skilagrein vera í formi gíróseðils fyrirfram áritaðs af ríkisskattstjóra. Ef skilafé er skilað með rafrænum greiðslumiðli svo sem skjálínu, bankalínu o.þ.h. skal skilagrein í sérstöku formi sem ríkisskattstjóri ákveður send þegar í stað að lokinni mánaðarlegri færslu.

                Skilagrein skal skila mánaðarlega enda þótt engin laun hafi verið greidd eða persónuafsláttur launamanna veldur því að engin staðgreiðsla hafi verið tekin af starfsmönnum.

                Gjalddagi staðgreiðslu og tryggingagjalds vegna greiðslutímabils liðins mánaðar er 1. dagur næsta mánaðar á eftir en eindagi 14 dögum síðar. Ef eindaga ber upp á laugardag, sunnudag eða helgidag flyst hann til næsta virks dags þar á eftir.

4. gr.

                Bankar, sparisjóðir og pósthús sem veita viðtöku staðgreiðslufé inn á gíróreikning staðgreiðslu þ.m.t. rafrænum greiðslumiðli svo sem skjálínu, bankalínu o.þ.h. skulu því aðeins taka við innborgunum inn á gíróreikninginn að greiðslu fylgi sérstök skilagrein sbr. ákvæði 3. gr.

                Banki, sparisjóður eða pósthús sem veitir viðtöku innborgun skal ganga úr skugga um að fullt samræmi sé á milli skilagreinar og greiðslu. Ef samræmi er eigi fyrir hendi er viðkomandi aðilum óheimilt að taka við greiðslu inn á gíróreikninginn.

5. gr.

                Eftirtaldir aðilar eru innheimtumenn staðgreiðslu og tryggingagjalds og taka við staðgreiðslufé og skilagreinum ef greiðsla er ekki innt af hendi í bönkum, sparisjóðum eða pósthúsum með greiðslu inn á gíróreikning, sbr. 2. gr., eða með rafrænum greiðslumiðli svo sem skjálínu, bankalínu o.þ.h.:

                Sýslumaðurinn á Akranesi.

                Sýslumaðurinn í Borgarnesi.

                Sýslumaðurinn í Stykkishólmi.

                Sýslumaðurinn í Búðardal.

                Sýslumaðurinn á Patreksfirði.

                Sýslumaðurinn á Ísafirði.

                Sýslumaðurinn í Bolungarvík.

                Sýslumaðurinn á Hólmavík.

                Sýslumaðurinn á Blönduósi.

                Sýslumaðurinn á Sauðárkróki.

                Sýslumaðurinn á Siglufirði.

                Sýslumaðurinn á Ólafsfirði.

                Sýslumaðurinn á Akureyri.

                Sýslumaðurinn á Húsavík.

                Sýslumaðurinn á Seyðisfirði.

                Sýslumaðurinn á Neskaupstað.

                Sýslumaðurinn á Eskifirði.

                Sýslumaðurinn á Höfn í Hornafirði.

                Sýslumaðurinn í Vík í Mýrdal.

                Sýslumaðurinn í Vestmannaeyjum.

                Sýslumaðurinn á Hvolsvelli.

                Sýslumaðurinn á Selfossi.

                Sýslumaðurinn í Hafnarfirði.

                Sýslumaðurinn í Kópavogi.

                Sýslumaðurinn í Keflavík.

                Sýslumaðurinn á Keflavíkurflugvelli.

                Tollstjórinn í Reykjavík.

6. gr.

                Launagreiðanda ber að útfylla og skila á sérstöku eyðublaði sem ríkisskattstjóri lætur útbúa, sundurliðun launatekna og staðgreiðslu fyrir hvern mánuð.

                Heimilt er launagreiðanda að skila sundurliðun í tölvutæku formi. Ríkisskattstjóri setur nánari reglur um fyrirkomulag og meðferð skilagreina og sundurliðana þar með um skil á tölvutæku formi.

7. gr.

                Staðgreiðslufé ásamt skilagrein eða gíróseðli þarf að hafa borist þeim sem taka við fénu til greiðslu inn á gíróreikning, sbr. 2. gr., eða á skrifstofu innheimtumanns eigi síðar en á eindaga. Dagsetning á greiðslukvittun innheimtumanns staðgreiðslu, sbr. 2. gr., er sönnun fyrir því að skil hafi verið gerð á réttum tíma. Póstlagning greiðslu fyrir eindaga kemur eigi í veg fyrir álagsbeitingu ef greiðsla berst eftir eindaga.

                Skilagreinar skal innheimtumaður staðgreiðslu færa í tölvukerfi ríkisskattstjóra. Hann skal sannreyna að samræmi sé á milli skilagreinar og greiðslu.

                Skilagreinar sem hafa borist bankastofnun eða pósthúsi skulu sendar innheimtumanni staðgreiðslu sem skal færa skilagrein inn í tölvukerfi ríkisskattstjóra og um leið eyða samsvarandi færslu af biðreikningi sem myndaður er vegna gíróinnborgunar. Ef skilagrein er ófullnægjandi skal innheimtumaður staðgreiðslu tilkynna það launagreiðanda og skattstjóra.

                Reynist greiðsla, skilagrein og skil vera rétt er launagreiðandi laus úr ábyrgð hvað það varðar, sbr. þó ákvæði 22. gr. laga, nr. 45/1987, um staðgreiðslu opinberra gjalda.

8. gr.

                Ef launagreiðandi skilar skilafé inn á gíróreikning, sbr. 1. gr., skal hann senda sundurliðunarblað til innheimtumanns staðgreiðslu. Heimilt er að afhenda það bankastofnun sem skal framsenda það til innheimtumanns.

                Heimilt er launagreiðanda að senda sundurliðun til ríkisskattstjóra annaðhvort í tölvutæku formi eða öðru því formi sem ríkisskattstjóri ákveður, sbr. ákvæði 6. gr. Einnig er heimilt að afhenda viðkomandi innheimtumanni gögn í tölvutæku formi sem skal framsenda ríkisskattstjóra gögnin.

                Allan innlestur tölvugagna launagreiðanda í tölvuskrár annast ríkisskattstjóri.

9. gr.

                Ef skattstjóri hefur heimilað manni, sem reikna skal sér endurgjald skv. 2. tölulið 4. gr. laga um staðgreiðslu opinberra gjalda, að gera skil á staðgreiðslu einu sinni á ári, skal tekið tillit til þeirra upplýsinga sem gjaldandi veitir skattstjóra, sbr. 2. mgr. 6. gr. laga um staðgreiðslu opinberra gjalda, við skil á staðgreiðslu til sveitarfélaga. Ríkisbókhald skal hlutast til um að persónuafsláttur skattgreiðanda sem ganga skal upp í útsvarsþátt staðgreiðslu skili sér til viðkomandi sveitarfélags á þann hátt að 1/12 hluti áætlaðs persónuafsláttar upp í útsvarsþátt greiðist sveitarfélaginu mánaðarlega.

10. gr.

                Um uppgjör og skil innheimtumanna staðgreiðslu skv. 5. gr. skulu gilda almenn fyrirmæli til innheimtumanna um uppgjör og skil. Ríkisféhirði er heimilt að gefa innheimtumönnum staðgreiðslu nánari fyrirmæli um uppgjör og skil á hluta ríkissjóðs.

11. gr.

                Dagleg afstemming gíróreiknings sbr. 2. gr. er í höndum ríkisbókhalds.

12. gr.

                Inn á gíróreikninga staðgreiðslu og tryggingagjalds er óheimilt að færa fjármuni sem ekki eru staðgreiðslu eða tryggingagjaldi viðkomandi.

13. gr.

                Reglugerð þessi sem sett er með heimild í 20. og 21. gr. laga nr. 45/1987, um staðgreiðslu opinberra gjalda, með síðari breytingum og 18. gr. laga nr. 113/1990, um tryggingagjald, öðlast þegar gildi. Um leið fellur úr gildi reglugerð nr. 183/1990, um skil á staðgreiðslu, með síðari breytingum.

Fjármálaráðuneytinu, 29. desember 1997.

F. h. r.

Indriði H. Þorláksson.

Ragnheiður Snorradóttir.


Þetta vefsvæði byggir á Eplica