Félagsmálaráðuneyti

355/1975

Reglugerð um holræsi og holræsagjöld í Súðavíkurhreppi. - Brottfallin

 

Reglugerð

Um holræsi og holræsagjöld í Súðavíkurhreppi.

 

1. gr.

Þar sem Súðavíkurhreppur hefur látið leggja holræsi í veg, götu eða annað opið svæði, eða þar sem hreppurinn hefur tekið að sér viðhald og endurnýjun eldri holræsa, er þeim húseigendum, er þar eiga hús að eða í námunda við, skylt að leggja á sinn kostnað ræsi frá húsinu, er flytji allt skólp frá því út í aðalræsi. Regnvatn of húsum og lóðum skal einnig, eftir því sem unnt er, leiða í ræsi. Vanræki einhver að láta gera holræsi (frá húsi að götu) innan hæfilegs frosts, getur hreppsnefnd látið vinna verkið á hans kostnað. Sama gildir, ef húseigandi vanrækir viðhald heimæðar.

 

2. gr.

Hreppsnefnd annast öll framkvæmdastörf, sem holræsakerfi staðarins varða, svo sem viðhald, endurbætur, viðauka og umsjón alla, eða þeir menn, sem hrepps­nefnd felur það, undir hennar umsjón. Engum er heimilt að leggja ræsi í aðalræsi, nema með leyfi þessara aðila, og er skylt að hlíta í öllu fyrirmælum þeirra um gerð og legu ræsis og annað þess háttar, er máli skiptir. Hreppsnefnd annast reikningshald og fjárreiður holræsagerðarinnar.

 

3. gr.

Kostnaður allur við holræsakerfið greiðist úr sveitarsjóði. Til að standast þann kostnað ber hverjum húseiganda, sem tengir heimæð við aðalæð, að greiða tengigjald. samkv. ákvörðun hreppsnefndar. Einnig ber hverjum húseiganda, sem á hús við veg, götu eða opið svæði, þar sem holræsi er lagt í, að greiða árlegt holræsagjald til hreppsins. Upphæð holræsagjaldsins skal very 0,15% of fasteignamati húsa og 1óða samkv. lögum um fasteignamat og fasteignaskráningu nr. 28 29. apríl 1963. Upphæð holræsagjaldsins skal þó aldrei vera lægri en kr. 1200.00 fyrir hver,ja gjaldskylda fasteign. Nú er fasteign, sem greiða ber af holræsagjald eigi virt fasteignavirðingu og skal þá greiða holræsagjald samkv. samþykktum uppdráttum. Þó skal aldrei reikna holræsagjöld af húsi það ár, sem bygging þess hefst.

Tengigjald skal greiða kr. 5000.00 fyrir hvert hús, sem er tengt holræsakerfi þorpsins. Holræsagjaldið er miðað við byggingarvísitölu 1455 stig og breytist einu sinni á ári til samræmis við byggingarvsitöluna, eins og hún er í árslok hverju sinni. Hækkkanir samkvæmt þessari málsgrein mega þó ekki vera meiri en 50% án stað­festingar ráðuneytisins.

 

4. gr.

Holræsagjaldið greiðist af hús- og íbúðareiganda, lóðareiganda, ef um eignarlóð er að ræða, en af leigutaka, ef um leigulóð er að ræða, og bera þessir aðilar ábyrgð á greiðslu gjaldsins. Gjaldið hefur lögtaksrétt og er tryggt með lögveðsrétti í 1óð og mannvirkjum næstu 2 ár eftir gjalddaga þess, með forgangsrétti fyrir hvers konar samningsveði og aðfararveði.

 

 

 

5. gr.

Um gjalddaga og innheimtu holræsagjalds fer með sama hætti og um fasteigna­skatt, enda skulu gjöld þessi innheimtast sameiginlega.

Reglugerð þessi staðfestist hér með samkvæmt vatnalögum nr. 15 20. júní 1923, til þess að öðlast gildi þegar í slað, og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli.

 

Félagsmálaráðuneytið, 16. júlí 1975.

 

F. h. r.

Hallgrímur Dalberg.


Þetta vefsvæði byggir á Eplica