Félagsmálaráðuneyti

136/1979

Reglugerð um holræsi og holræsagjöld á Kirkjubæjarklaustri, Vestur-Skaftafellssýslu. - Brottfallin

REGLUGERÐ

um holræsi og holræsagjöld á Kirkjubæjarklaustri, Vestur-Skaftafellssýslu.

 

1. gr.

Hreppsnefnd hefur ein heimild til að leggja holræsi um Kirkjubæjarklaustur. Holræsagerðin er sjálfstætt fyrirtæki með sérstöku reikningshaldi..

 

2. gr.

Þar sem hreppsnefnd hefur látið leggja holræsi í götu, veg eða opið svæði, er hverjum húseiganda, sem 1óð hefur þar að, skylt að leggja á sinn kostnað ræsi frá húsinu, sem flytji skólp frá húsinu út í aðalræsi og skal harm halda við sinni heimæð. Regnvatn af húsi eða af 1óð er óheimilt að tengja í aðalræsi og skal slíkt tengt í svelg, sem húseigandi skal gera þar til að holræsagerðin hefur lagt sérstaka lögn fyrir regnvatn af húsi og lóðum og skal þá húseigandi tengja regnvatn sitt í hana á Sinn kostnað. Holræsagerðin lætur steypa rotþrær, sem allt skólp staðarins skal tengt í. Greiða skal 200.000.00 krónur í tengigjald af íbúð, en af atvinnuhúsnæði ákveður hreppsnefnd tengigjald hverju sinni. Heimilt er hreppsnefnd að hækka tengigjald, en þó aldrei meira en nemur hækkun byggingarvísitölu. Ef húseigandi vanrækir að leggja holræsi innan hæfilegs frests, sem hreppsnefnd tiltekur, skal verkið unnið á hans kostnað.

 

3. gr.

Áður en húseigandi byrjar að leggja holræsi, skal hann leggja fram uppdrátt af holræsalögn innanhúss og í grunni, er sýni legu, halla og stærð, gerð og annað því viðkomandi. Uppdráttur skal gerður af pípulagningamanni eða öðrum sérfróðum mönnum. Aðeins pípulagningamanni eða öðrum, sem hreppsnefnd hefur samþykkt skal heimilt að leggja holræsalagnir. Engar lagnir má hylja fyrr en fulltrúi hreppsnefndar hefur samþykkt þær.

 

4. gr.

Þeir einir, sem hreppsnefnd samþykkir skulu hafa rétt til að leggja og ganga frá holræsum, er standa í sambandi við holræsakerfi staðarins.

 

5. gr.

Kostnaður við holræsagerð staðarins greiðist af holræsagerðinni og til þess að standast þau útgjöld, sem af framkvæmd og viðhaldi leiðir, ber hverjum þeim, sem á hús, 1óð eða lóðarréttindi við götu, veg eða opið svæði, sem hreppurinn hefur lagt holræsi í að greiða árlega til holræsagerðarinnar - og, í fyrsta Sinn fyrir árið 1979 - 0.20% af fasteignamati húss og lóðar, eins og það reiknast á hverjum tíma, en þó aldrei minna en kr. 5.000.00 af húsi eða húshluta, sem talið er sér í fasteignamati, enda sé holræsalögn að viðkomandi húsi eða húsahluta. Gjöld þessi er hreppsnefnd heimilt að hækka eða lækka um 50% án þess að samþykki ráðuneytis komi til.

 

6. gr.

Heimilt er sveitarstjórn að yfirtaka núverandi holræsakerfi einstakra manna samkvæmt samkomulagi við hlutaðeigendur eða samkvæmt mati, ef ágreiningur verður.

 

7. gr.

Húseigandi ber ábyrgð á greiðslu holræsagjalds. Gjaldið hefur lögtaksrétt og er það tryggt með lögveði í 1óð og mannvirkjum húseiganda næstu tvö ár eftir gjalddaga, með forgangsrétti fyrir hvers konar samningsveði og aðfararveði. Árlegur gjalddagi holræsagjalds er sá sami og fasteignaskatts.

 

8. gr.

Brot gegn reglugerð þessari varðar sektum allt að kr. 500.000.00 sem rennur í hreppssjóð. Má1 út af brotum gegn reglugerð þessari skal fara með sem almennt lögreglumál.

Reglugerð þessi, sem samin er og samþykkt, staðfestist hér með samkvæmt vatnalögum nr. 15 20. júní 1923, til þess að öðlast þegar gildi og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli.

 

Félagsmálaráðuneytið, 12. mars 1919.

 

F. h. r.

Jón S. Ólafsson.

Hólmfríður Snæbjörnsdóttir.


Þetta vefsvæði byggir á Eplica