Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneyti

105/2001

Reglugerð um heimildir tannlækna til að ávísa lyfjum. - Brottfallin

105/2001

REGLUGERÐ
um heimildir tannlækna til að ávísa lyfjum.

I. KAFLI
Gildissvið.
1. gr.

Reglugerð þessi fjallar um sérákvæði sem eiga við um heimildir tannlækna til að ávísa lyfjum, en að öðru leyti fer samkvæmt reglugerð um gerð lyfseðla og ávísun lyfja.


II. KAFLI
Lyf, sem tannlæknar mega ávísa sjúklingum.
2. gr.

Tannlæknum er heimilt að ávísa sjúklingum sínum, þó ekki dýrum, eftirfarandi lyfjum:

1. Lyfjum til staðbundinnar verkunar á eða í tönnum eða aðliggjandi vef eða munnslímhimnum.
2. Lyfjum í eftirtöldum lyfjaflokkum, sbr. skrá í gildandi sérlyfjaskrá sem byggir á ATC-flokkakerfi (Anatomical-Therapeutical-Chemical classification):

ATC-flokkur

Lyf
A 01 Munn- og tannlyf
A 04 A D Lyf við uppköstum
A 07 A A Sýklalyf
B 02 A A Blæðingalyf (amínósýrur)
D 01 A Sveppalyf til staðbundinnar notkunar
D 06 Sýklalyf við húðsjúkdómum
D 07 Barksterar
D 09 A A Sáralín með sýkingalyfjum
J 01 Sýklalyf
J 02 A Sveppalyf
M 01 A Bólgueyðandi lyf og gigtarlyf
N 02 A A 59 Kódein í blöndum
N 02 A X 02 Tramadól
N 02 B Önnur verkjalyf og hitalækkandi lyf
N 05 B Róandi og kvíðastillandi lyf, í afmældum skömmtum og minnstu skráðri pakkningastærð í senn, nema eftirritunarskyld lyf
N 05 C Svefnlyf og róandi lyf, í afmældum skömmtum og minnstu skráðri pakkningastærð í senn, nema eftirritunarskyld lyf
N 07 B A 01 Nikótín
P 01 A B Nítróímídazólafleiður
R 02 A Hálslyf
R 06 A D 02 Prómetasín
R 06 A E Píperazínafleiður

Ennfremur

ATC-flokkur Lyf Hámarksmagn á lyfseðli
N 02 A G 02 Ketóbemídón og krampalosandi lyf í blöndum Lyf í afmældum lyfjaformum, 20 stk.

3. Tannlæknar með sérfræðimenntun mega auk þess, sem segir hér að framan, ávísa sjúklingum sínum lyfjum í eftirtöldum lyfjaflokkum:

ATC-flokkur

Lyf
A 04 A Lyf við uppköstum og lyf við ógleði
B 02 A Storkusundrunarhemlar (antifibrinolytica)
B 02 B D Storkuþættir
H 02 A B Sykurhrífandi barksterar
J 05 A B Núkleósíðar og núkleótíðar, að undanskildum bakritahemlum
M 03 BA 02 Karísópródól
M 03 B A 52 Karísópródól í blöndum, þó ekki með geðlyfjum
M 03 B C 51 Blönduð orfenadrínlyf
R 01 A Lyf við nefstíflu og önnur lyf til staðverkunar
R 01 B Neflyf, ætluð til inntöku
R 05 Hósta- og kveflyf
V 03 A B 14 Prótamínsúlfat

Landlæknisembættið gefur út skrá yfir tannlækna með sérfræðimenntun.


III. KAFLI
Lyf, sem tannlæknar mega ávísa sér til nota í starfi.
3. gr.

Tannlæknum er heimilt að ávísa sér eftirtöldum eftirritunarskyldum lyfjum til notkunar við störf sín og skulu þeir þá rita á lyfseðilinn "Til nota í starfi":

ATC-flokkur Lyf Hámarksmagn á lyfseðli
N 02 A A 01 Morfín 20 lykjur af stungulyfi
N 02 A G 02 Ketóbemídón og krampalosandi lyf í blöndum 20 lykjur af stungulyfi

Þá er tannlæknum með sama hætti heimilt að ávísa sjálfum sér til notkunar við störf sín þeim lyfjum sem greind eru í 2. gr., 1. og. 2. tl., auk eftirfarandi:

ATC-flokkur Lyf
A 03 B A 01 Atrópín
C 01 C A 24 Epínefrín (adrenalín)
H 02 A B 09 Hýdrókortisón
N 01 B Staðdeyfilyf, nema útvortis lyf

Tannlæknar með sérfræðimenntun mega einnig ávísa sjálfum sér til notkunar í starfi þeim lyfjum sem tilgreind eru í 2. gr. (1., 2. og 3. tl.) og skulu þeir þá rita á lyfseðilinn "Til nota í starfi".


IV. KAFLI
Ýmis ákvæði.
4. gr.
Þurfi tannlæknir að ávísa lyfi handa dýri eða lyfi, sem hann hefur ekki almenna heimild til að ávísa, skal það gert í samræmi við reglur um ávísun lyfja sem ekki hefur verið veitt markaðsleyfi fyrir. Lyfjaávísunin öðlast ekki gildi fyrr en Lyfjastofnun hefur staðfest hana.


V. KAFLI
Eftirlit, viðurlög og gildistaka.
5. gr.
Eftirlit.
Lyfjastofnun hefur eftirlit með að ákvæðum reglugerðar þessarar sé framfylgt. Skylt er að láta Lyfjastofnun í té þau gögn eða upplýsingar sem stofnunin telur nauðsynleg vegna eftirlitsins.


6. gr.
Viðurlög.
Brot gegn ákvæðum reglugerðar þessarar varða viðurlögum skv. 43. gr. lyfjalaga nr. 93/1994 með síðari breytingum.

Um mál, sem rísa kunna út af brotum á reglugerð þessari, fer að hætti opinberra mála.


7. gr.
Gildistaka.
Reglugerð þessi, sem sett er með heimild í 12. gr. lyfjalaga nr. 93/1994 með síðari breytingum, öðlast gildi 1. apríl 2001. Jafnframt falla þá úr gildi 29. til 32. gr. reglugerðar nr. 421/1988 um gerð lyfseðla og ávísun lyfja, afgreiðslu þeirra og merkingu.


Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytinu, 22. janúar 2001.

Ingibjörg Pálmadóttir.
Davíð Á. Gunnarsson.


Þetta vefsvæði byggir á Eplica