Samgönguráðuneyti

591/2009

Reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 501/1997 um ökuskírteini. - Brottfallin

Stofnreglugerð:

Felld brott með:

1. gr.

Í stað 2. og 3. mgr. 26. gr. koma þrjár nýjar málsgreinar sem orðist svo:

Umsækjandi, sem hefur ökunám frá og með 1. janúar 2010 fyrir flokk B og hefur ekki áður haft ökuskírteini fyrir þann flokk, skal æfa akstur í ökugerði, sbr. X. viðauka, og í samræmi við ákvæði í námskrá eða í skrikvagni (skidcar) í samræmi við ákvæði í námskrá.

Skrikvagn er grind á hjólum sem bifreið er fest ofan á og tengd við. Með handstýrðum búnaði má stilla grindina til að stjórna veggripi skrikvagnsins.

Æfingaakstur í ökugerði eða skrikvagni skal fara fram undir stjórn löggilts ökukennara og að jafnaði áður en umsækjandi lýkur ökunámi. Heimilt er að aksturinn fari fram á fyrstu þremur árum eftir að umsækjandi fær bráðabirgðaskírteini en þó áður en umsækjandi fær fullnaðarskírteini.

4., 5. og 6. mgr. 26. gr. verða 5., 6. og 7. mgr.

2. gr.

Í stað 4. mgr. 3. töluliðar í X. viðauka komi ný málsgrein sem orðist svo:

Í tengslum við æfingaakstur nemanda í ökugerði eða með skrikvagni skal vera fyrir hendi aðgangur að húsnæði eða annarri aðstöðu til fræðilegrar kennslu með þeim búnaði sem þarf, þar á meðal veltibíl og öryggisbeltasleða.

3. gr.

Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt 50., 52., 54., 57. og 60. gr. umferðarlaga nr. 50/1987 með síðari breytingum, öðlast þegar gildi.

Samgönguráðuneytinu, 12. júní 2009.

Kristján L. Möller.

Ragnhildur Hjaltadóttir.


Þetta vefsvæði byggir á Eplica