Fjármálaráðuneyti

356/1996

Reglugerð um vörugjald. - Brottfallin

REGLUGERÐ

um vörugjald.

 

I. KAFLI

Almenn ákvæði.

1. gr.

Upphafsákvæði.

                Greiða skal í ríkissjóð vörugjald af innfluttum vörum og vörum sem eru framleiddar, unnið er að, er pakkað eða eru seldar innan lands, eins og nánar er kveðið á um í reglugerð þessari.

                Vörugjald reiknast samkvæmt gjaldflokkum 3. gr., sem tiltekin fjárhæð fyrir hvert kílógramm eða hvern lítra af gjaldskyldri vöru (magngjald), eða sem tiltekið hlutfall af verðmæti gjaldskyldrar vöru (verðgjald).

 

2. gr.

Gjaldskyldar vörur og framleiðsla.

                Gjaldskyldan nær til allra vara, nýrra sem notaðra, sem fluttar eru til landsins eða eru framleiddar, unnið er að eða er pakkað hér á landi og flokkast undir tollskrárnúmer sem talin eru upp í viðauka við lög nr. 97/1987, um vörugjald, með síðari breytingum.

                Vörur sem seldar eru úr landi eru ekki gjaldskyldar. Sala á gjaldskyldum vörum til varnarliðsins á Keflavíkurflugvelli, sbr. lög nr. 110/1951, og sala í tollfrjálsum verslunum, sbr. VIII. kafla tollalaga nr. 55/1987, telst sala úr landi í skilningi reglugerðar þessarar. Sala til einstakra varnarliðsmanna er hins vegar gjaldskyld skv. almennum reglum.

                Vörur sem um ræðir í 5. gr. tollalaga nr. 55/1987, eru ekki gjaldskyldar við tollafgreiðslu, enda sé gætt þeirra skilyrða sem að öðru leyti gilda um tollfrelsi þessara vara.

                Við flokkun til gjaldskyldu samkvæmt reglugerð þessari skal fylgt flokkunarreglum tollalaga nr. 55/1987.

               

3. gr.

Gjaldflokkar.

                Gjaldflokkar magngjalds, sbr. upptalningu tollskrárnúmera gjaldskyldrar vöru í A og B lið viðauka I við lög nr. 97/1987, um vörugjald, með síðari breytingum, eru 9 kr/l og 10, 12, 15, 20, 25, 30, 32, 40, 65, 70, 80 og 400 kr/kg.

                Gjaldflokkar verðgjalds eru eftirfarandi, sbr. upptalningu tollskrárnúmera gjaldskyldrar vöru í C-F lið viðauka I við lög nr. 97/1987, um vörugjald, með síðari breytingum:

1.             Af vörum í gjaldflokki C skal greiða 15% vörugjald.

2.             Af vörum í gjaldflokki D skal greiða 20% vörugjald.

3.             Af vörum í gjaldflokki E skal greiða 25% vörugjald.

4.             Af vörum í gjaldflokki F skal greiða 30% vörugjald.

 

II. KAFLI

Vörugjald af innflutningi.

4. gr.

Gjaldskyldir aðilar.

                Öllum þeim sem flytja til landsins gjaldskyldar vörur, hvort sem er til eigin nota eða endursölu, ber skylda til að greiða vörugjald, sem reiknast við tollafgreiðslu, af hinum innfluttu vörum.

                Þeir sem um ræðir í 3. gr. tollalaga nr. 55/1987 eru þó undanþegnir gjaldskyldu við innflutning, enda fullnægi þeir settum skilyrðum um tollfrjálsan innflutning.

 

5. gr.

Gjaldstofn vegna innflutnings.

                Gjaldstofn vörugjalds af innfluttum vörum, sem flokkast undir tollskrárnúmer sem talin eru upp í A og B liðum í viðauka I við lög nr. 97/1987, um vörugjald, með síðari breytingum, miðast við tiltekna fjárhæð fyrir hvern lítra eða hvert kílógramm af vöru án umbúða.

                Gjaldstofn vörugjalds af innfluttum vörum, sem flokkast undir tollskrárnúmer sem talin eru upp í C-F liðum í viðauka I við lög nr. 97/1987, um vörugjald, með síðari breytingum, er tollverð þeirra eins og það er ákveðið í 8.-10. gr. tollalaga, að viðbættum tollum eins og þeir eru ákveðnir samkvæmt þeim lögum.

 

III. KAFLI

Vörugjald af innlendri framleiðslu og sölu.

6. gr.

Gjaldskyldir aðilar.

                Skylda til að standa skil á vörugjaldi af innlendri framleiðslu í ríkissjóð hvílir á þessum aðilum:

1.             Þeim sem framleiða, vinna að eða pakka vörugjaldsskyldum vörum innan lands.

2.             Þeim sem kaupa innan lands gjaldskyldar vörur til heildsölu og fengið hafa sérstaka skráningu hjá skattstjóra, sbr. 11. gr.

 

7. gr.

Gjaldstofn magngjalds.

                Gjaldstofn vörugjalds af vörum sem framleiddar eru, unnið er að eða er pakkað innan lands og flokkast undir tollskrárnúmer sem talin eru upp í A og B liðum í viðauka I við lög nr. 97/1987, um vörugjald, með síðari breytingum, miðast við tiltekna fjárhæð fyrir hvern lítra eða hvert kílógramm vöru án umbúða.

 

8. gr.

Gjaldstofn verðgjalds.

                Gjaldstofn vörugjalds af vörum sem framleiddar eru, unnið er að eða pakkað innan lands og flokkast undir tollskrárnúmer sem talin eru upp í C-F liðum í viðauka I við lög nr. 97/1987, um vörugjald, með síðari breytingum, er verksmiðjuverð þeirra.

                Verksmiðjuverð er söluverð vöru frá framleiðanda án frádráttar nokkurs kostnaðar eða þjónustugjalds.

                Samsvari verksmiðjuverð ekki heildarandvirði vöru, t.d. vegna þess að kaupandi eða annar framleiðandi leggur til hráefni, efnivörur eða annað verðmæti sem vörugjald hefur ekki þegar verið greitt af, skal heildarandvirði vörunnar teljast gjaldstofn til vörugjalds.

                Ef framleiðandi er jafnframt heildsali eða smásali vöru eða ef verksmiðjuverð vöru liggur ekki fyrir af öðrum ástæðum skal gjaldstofn vera almennt gangverð á sömu eða sams konar vöru við sölu frá framleiðendum. Ef slíkt almennt gangverð liggur ekki fyrir skal gjaldstofn vera verksmiðjuverð framleiðanda á sömu eða sams konar vöru í sambærilegum viðskiptum við óháða aðila.

                Ef framleiðandi og kaupandi eru háðir hvor öðrum í skilningi 2. mgr. 8. gr. tollalaga er skattyfirvöldum heimilt að ákvarða gjaldstofn vörugjalds. Ríkisskattstjóri skal setja reglur um mat til verðs samkvæmt þessari grein.

 

9. gr.

Innheimta vörugjalds.

                Vörugjald af innlendum framleiðsluvörum reiknast við sölu eða afhendingu gjaldskyldrar vöru frá framleiðanda eða aðvinnsluaðila og skiptir ekki máli hvenær eða með hvaða hætti greiðsla kaupanda fer fram.

 

IV. KAFLI

Skráning gjaldskyldra aðila.

10. gr.

Tilkynningarskylda og skráning.

                Aðilar, sem eru gjaldskyldir skv. 1. mgr. 4. gr., að undanskildum þeim sem flytja vörur til landsins til eigin nota, og 6. gr., skulu ótilkvaddir og eigi síðar en 15 dögum áður en vörugjaldsskyld starfsemi hefst, tilkynna atvinnurekstur sinn eða starfsemi til skráningar hjá skattstjóra þar sem þeir eiga lögheimili. Breytingar, sem verða á starfsemi eftir að skráning hefur farið fram, skal tilkynna eigi síðar en 15 dögum eftir að breyting átti sér stað. Skattstjóri gefur út staðfestingu til skráningarskylds aðila um að skráning hafi átt sér stað. Tilkynningar skal senda í því formi sem ríkisskattstjóri ákveður.

 

11. gr.

Sérstök skráning.

                Aðilar, sem flytja inn eða kaupa innanlands gjaldskyldar vörur til heildsölu, geta fengið sérstaka skráningu hjá skattstjóra. Slík skráning veitir aðilum heimild til að gera upp vörugjald miðað við breytingu á birgðastöðu á uppgjörstímabili.

                Skilyrði skráningar skv. 1. mgr. eru:

1.             Að aðili hafi heildsöluleyfi.

2.             Að aðili haldi sérstakt birgðabókhald yfir vörur, sem vegna skráningarinnar lúta sérreglum um uppgjör vörugjalds, í samræmi við reglur sem ríkisskattstjóri setur.

                Aðila, sem fengið hefur sérstaka skráningu er heimilt að flytja gjaldskyldar vörur til landsins eða kaupa gjaldskyldar vörur innanlands af framleiðanda eða öðrum sérstaklega skráðum aðila án þess að með því stofnist skylda til greiðslu vörugjalds.

 

V. KAFLI

Uppgjörstímabil, gjalddagar, álag o.fl.

12. gr.

Uppgjörstímabil.

                Hvert uppgjörstímabil skráðra aðila, sbr. IV. kafla, er tveir mánuðir; desember og janúar; febrúar og mars; apríl og maí; júní og júlí; ágúst og september; október og nóvember.

 

13. gr.

Gjalddagi, álag og dráttarvextir.

                Vörugjaldi ásamt vörugjaldsskýrslu skal skila eigi síðar en á gjalddaga, sem er 15. dagur annars mánaðar eftir lok uppgjörstímabils vegna sölu eða afhendingar á því tímabili.

                Sé vörugjald ekki greitt á tilskildum tíma skal aðili sæta álagi til viðbótar því vörugjaldi sem honum ber að standa skil á. Sama gildir ef vörugjaldsskýrslu hefur ekki verið skilað eða henni er ábótavant og vörugjald því áætlað, nema aðili hafi greitt fyrir gjalddaga vörugjaldsins upphæð er til áætlunarinnar svarar eða gefið fyrir lok kærufrests fullnægjandi skýringu á vafaatriðum. Vörugjald telst greitt á tilskildum tíma hafi greiðsla sannanlega verið póstlögð á gjalddaga.

                Álag skv. 2. mgr. skal vera 1% af þeirri upphæð sem vangreidd er fyrir hvern byrjaðan dag eftir gjalddaga, þó ekki hærri en 10%.

                Sé vörugjald ekki greitt innan mánaðar frá gjalddaga skal greiða ríkissjóði dráttarvexti af því sem gjaldfallið er.

 

14. gr.

Vörugjaldsskýrsla.

                Vörugjaldsskýrsla skal vera í því formi sem ríkisskattstjóri ákveður. Ríkisskattstjóri getur ákveðið að mismunandi vörugjaldsskýrslur verði fyrir innlenda framleiðendur og þá sem fá sérstaka skráningu skv. 11. gr.

 

VI. KAFLI

Uppgjör vörugjalds og tilhögun bókhalds.

15. gr.

Uppgjör vörugjalds.

                Við skil á vörugjaldi í ríkissjóð er gjaldanda heimilt að draga frá innheimtu gjaldi af sölu það vörugjald sem hann hefur sannanlega greitt við kaup á hráefni og efnivöru til gjaldskyldrar framleiðslu á viðkomandi uppgjörstímabili, hvort sem varan er seld innanlands með vörugjaldi eða úr landi án vörugjalds.

                Sé vörugjald af aðföngum hærra á uppgjörstímabili en innheimt vörugjald af sölu skal mismunurinn endurgreiddur úr ríkissjóði. Hafi vörugjaldsskýrslu verið skilað á tilskildum tíma skal endurgreiðslan fara fram innan 15 daga frá lokum skilafrests.

 

16. gr.

Bókhald.

                Skráðir vörugjaldsskyldir aðilar, sbr. IV. kafla, skulu haga bókhaldi sínu þannig að skattyfirvöld geti á hverjum tíma gengið úr skugga um réttmæti skýrslna um vörugjald.

                Í bókhaldi skal færa sérstaka reikninga fyrir innkaup og sölu gjaldskyldrar vöru. Reikninga þessa má færa í lok hvers uppgjörstímabils, enda sé á grundvelli þeirra hægt að reikna með beinum hætti fjárhæðir vörugjalds.

                Þeir sem selja bæði gjaldskyldar og gjaldfrjálsar vörur skulu halda hinni gjaldskyldu sölu greinilega aðgreindri í bókhaldi sínu. Jafnframt skal aðgreina sölu og innkaup vörugjaldsskyldrar starfsemi eftir gjaldtegund og gjaldflokkum, sbr. 3. gr.

                Aðili sem hefur fengið sérstaka skráningu skv. 11. gr. ber jafnframt að haga bókhaldi sínu eftir þeim sérreglum sem ríkisskattstjóri setur skv. greininni.

 

17. gr.

Útgáfa sölureikninga.

                Aðilar í vörugjaldsskyldum rekstri skulu færa sölu á sölureikninga og aðgreina á þeim gjaldskylda sölu eftir gjaldtegund og gjaldflokkum, þannig að magn, tegund og heildarverð vöru ásamt fjárhæð vörugjalds komi sérstaklega fram vegna hvers gjaldflokks. Tilgreina ber sérstaklega á sölureikningi ef fallið er frá innheimtu vörugjalds til skráðs aðila skv. 11. gr. eða handhafa vörugjaldsskírteinis skv. 21. gr.

 

VII. KAFLI

Kærur og málsmeðferð.

18. gr.

Áætlun skattstjóra.

                Skattstjóri skal áætla vörugjald af viðskiptum þeirra aðila sem skila ekki vörugjaldsskýrslu innan tilskilins tíma, senda enga skýrslu eða ef skýrslu eða fylgigögnum er ábótavant. Skattstjóri skal tilkynna innheimtumanni og gjaldskyldum aðila um áætlanir og leiðréttingar sem gerðar hafa verið.

 

19. gr.

Málsmeðferð.

                Heimilt er að kæra álagningu vörugjalds innan 30 daga frá því gjaldið var ákveðið. Kæru skal beint til þess tollstjóra eða þess skattstjóra sem annaðist álagningu gjaldsins. Kæru skal fylgja skriflegur rökstuðningur. Innsend fullnægjandi vörugjaldsskýrsla skal tekin sem kæra þegar um er að ræða áætlanir skv. 18. gr. Tollstjóri eða skattstjóri skal kveða upp skriflegan rökstuddan úrskurð um kæruna og tilkynna hann í ábyrgðarbréfi innan 30 daga frá lokum kærufrests.

                Gjaldskyldur aðili og ríkistollstjóri geta skotið úrskurði tollstjóra skv. 1. mgr. til ríkistollanefndar sem kveður upp fullnaðarúrskurð.

                Gjaldskyldur aðili og ríkisskattstjóri geta skotið úrskurði skattstjóra skv. 1. mgr. til yfirskattanefndar sem kveður upp fullnaðarúrskurð.

 

VIII. KAFLI

Sérstök meðferð vörugjalds.

20. gr.

Niðurfelling eða undanþágur við tollafgreiðslu.

                Við tollafgreiðslu á vörum, sem undanþegnar eru tolli að einhverju eða öllu leyti samkvæmt heimild í tollalögum, skal ekki veita undanþágu frá greiðslu vörugjalds nema skýrt sé kveðið á um niðurfellingu þessara gjalda í reglugerð þessari eða fyrirmælum fjármálaráðuneytis.

                Nú samræmir fjármálaráðuneytið tolla á vörum sem flokkast ekki undir sama tollskrárnúmer, hvort sem það er talið upp í viðauka við lög nr. 97/1987, um vörugjald, með síðari breytingum, eða ekki, og skal þá vörugjald innheimt ef samræmt er við tollskrárnúmer sem ber gjaldið fyrir, en fellt niður ef vörugjald hvílir ekki á þeirri vöru sem samræmt er við.

                Um innheimtu og endurgreiðslu vörugjalds af efnivörum til skipasmíða og skipaviðgerða skulu gilda eftir því sem við getur átt reglur sem fjármálaráðuneytið hefur sett um tolla. Sama gildir um vélar, tæki og varahluti til samkeppnisiðnaðar.

 

21. gr.

Kaup á hráefni án vörugjalds.

                Að undangenginni umsókn gjaldskylds framleiðanda, sem tilkynnt hefur um starfsemi sína, sbr. 10. gr., og uppfyllir að öðru leyti skilyrði reglugerðar þessarar, skal skattstjóri gefa út sérstakt skírteini honum til handa er veitir heimild til að flytja inn eða kaupa innan lands án greiðslu vörugjalds hráefni og efnivörur sem notuð eru við hina gjaldskyldu framleiðslu. Tilgreina skal í vörugjaldsskírteini til hvaða vörutegunda heimildin tekur. Skírteini þessi skulu gefin út til eins árs í senn.

                Ríkisskattstjóri getur sett reglur sem heimila útgáfu skírteina til handa aðilum sem fengið hafa skráningu skv. 11. gr.

                Noti skírteinishafi vöru, sem hann hefur keypt gegn framvísun skírteinis, á annan hátt en til framleiðslu á gjaldskyldum vörum skal hann innheimta og standa skil á vörugjaldi af heildarandvirði vörunnar við afhendingu hennar til annars aðila eða við úttekt til eigin nota, þ.m.t. notkun við gjaldfrjálsa framleiðslu.

                Um hráefniskaup framleiðanda í samkeppnisiðnaði sem ekki stundar vörugjaldsskylda framleiðslu fer samkvæmt ákvæðum auglýsingar nr. 617/1989, um niðurfellingu eða endurgreiðslu aðflutningsgjalda af ýmsum aðföngum til samkeppnisiðnaðar.

                Skattstjóra er heimilt að taka tímabundið inn á skrá aðila sem selja ógjaldskyldar vörur úr landi til lúkningar á verksamningi erlendis, enda þurfi þeir að greiða vörugjald hérlendis vegna þessarar starfsemi. Um uppgjör við ríkissjóð fer eftir reglum 15. gr.

 

22. gr.

Endurgreiðsla vörugjalds til innflytjenda vegna sölu til framleiðenda.

                Innflytjendur hráefna, sem falla frá innheimtu vörugjalds af sölu hráefna til handhafa skírteina skv. 21. gr., geta mánaðarlega snúið sér til tollstjóra, þar sem þeir eru heimilisfastir, með beiðni um endurgreiðslu á vörugjaldi af þeim hráefnum er þeir hafa flutt inn og greitt vörugjald af og síðan selt með þessum hætti, enda hafi þessi sala verið færð á sérstaka sölureikninga og henni haldið aðgreindri í bókhaldi, sbr. 16. gr.

 

IX. KAFLI

Ýmis ákvæði.

22. gr.

Vörugjald sem stofn til virðisaukaskatts.

                Vörugjald myndar stofn til virðisaukaskatts hvort sem vara er flutt inn eða keypt innanlands.

 

23. gr.

Gildissvið gagnvart tollalögum og lögum um virðisaukaskatt.

                Að því leyti sem ekki er ákveðið í reglugerð þessari um gjaldskyldu, gjaldfrelsi, álagningu, innheimtu, stöðvun tollafgreiðslu, veð, sektir, viðurlög, refsingar og aðra framkvæmd varðandi vörugjald af innfluttum gjaldskyldum vörum skulu gilda, eftir því sem við geta átt, ákvæði tollalaga nr. 55/1987, með síðari breytingum, svo og reglugerða og annarra fyrirmæla settra samkvæmt þeim.

                Að því leyti sem ekki eru ákvæði í reglugerð þessari um álagningu, kærur og úrskurði um vörugjaldsákvörðun, innheimtu, tilhögun bókhalds, framtöl, eftirlit, stöðvun atvinnurekstrar, viðurlög, sektir, refsingar og aðra framkvæmd varðandi vörugjald af innlendri framleiðsluvöru eða vöru sem unnið er að eða er pakkað hér á landi skulu gilda, eftir því sem við geta átt, ákvæði laga nr. 50/1988, um virðisaukaskatt, með síðari breytingum, svo og reglugerða og annarra fyrirmæla settra samkvæmt þeim.

 

24. gr.

Gildistökuákvæði.

                Reglugerð þessi, er sett samkvæmt heimild í 1. mgr. 13. gr. laga nr. 97/1987, um vörugjald, með síðari breytingum, til að öðlast gildi 1. júlí 1996. Frá sama tíma fellur úr gildi reglugerð nr. 157/1994, um vörugjald, með síðari breytingum.

 

Ákvæði til bráðabirgða.

I

                Allir þeir sem stunda gjaldskylda starfsemi samkvæmt reglugerð þessari, og eru ekki skráðir á vörugjaldsskrá skv. ákvæðum hennar, skulu tilkynna um rekstur sinn og starfsemi til skattstjóra eða tollstjóra þar sem þeir eru heimilisfastir innan 15 daga frá gildistöku reglugerðarinnar.

                Þrátt fyrir ákvæði 12. gr. skal fyrsta uppgjörstímabil vörugjalds samkvæmt reglugerð þessari vera þrír mánuðir, júlí, ágúst og september 1996.

 

II

                Af birgðum innfluttra gjaldskyldra vara samkvæmt reglugerð þessari, sbr. lög nr. 97/1987 og lög nr. 89/1996, sem hlotið hafa fullnaðartollafgreiðslu fyrir 1. júlí 1996 og vörugjald verið greitt af skal eigi innheimt gjald samkvæmt reglugerð þessari. Frá og með 1. júlí 1996 skal hins vegar innheimta gjald samkvæmt ákvæðum laga nr. 89/1996 af vörum sem þá eru ótollafgreiddar.

                Af vörum sem afhentar hafa verið innflytjendum fyrir gildistöku reglugerðar þessarar og laga nr. 89/1996, með leyfi tollyfirvalda gegn eða án tryggingar fyrir greiðslu aðflutningsgjalda samkvæmt heimild í tollalögum eða heimildum í öðrum lögum, skal greiða vörugjald eins og það var fyrir 1. júlí 1996.

                Við sölu eða afhendingu af birgðum sem innlendir framleiðendur gjaldskyldrar vöru eiga 1. júlí 1996 skal greiða gjald samkvæmt ákvæðum reglugerðar þessarar og laga nr. 89/1996.

                Hafi fyrir 1. júlí 1996 verið gerður samningur um afhendingu eða sölu vöru sem vörugjaldsskyld er, en afhending hins selda og greiðsla skyldi fara fram eftir 1. júlí 1996 skal kaupandi greiða viðbót við samningsgreiðsluna er svarar vörugjaldi er í gildi var á þeim degi, nema sannað sé að gjaldið hafi verið talið með í kaupverðinu við ákvörðun þess.

                Gjaldi, vegna sölu eða afhendingar frá framleiðanda fram til 1. júlí 1996 á gjaldskyldum vörum samkvæmt þeim lögum er í gildi voru fyrir þann dag, skal skilað á reglulegum gjalddögum samkvæmt þeim lögum og reglugerðum settum samkvæmt þeim.

 

Fjármálaráðuneytinu, 26. júní 1996.

 

F. h. r.

Jón Guðmundsson.

Guðrún Ásta Sigurðardóttir.

 


Þetta vefsvæði byggir á Eplica